bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/19/2014-Zawarcie umowy-Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Miasta Oleś


Oleśnica: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Miasta Oleśnicy.
Numer ogłoszenia: 350664 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 320506 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Miasta Oleśnicy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. W ramach zamówienia trzy Wydziały w imieniu Miasta Oleśnicy zawrą Umowy z Wykonawcą. 2. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do 76* punktów poboru energii elektrycznej - załącznik nr 4 do SIWZ - Bilans elektroenergetyczny dla punktów poboru należących do Miasta Oleśnicy (Wydz. AB/SI, DG, OR) - prognoza roczna oraz załącznik nr 1 AB/SI, DG, OR do Umowy należących do: 2.1. Miasto Oleśnica - Wydział Architektur, Budownictwa i Inwestycji - Sekcja Inwestycji (AB/SI) Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, tel. 71 79 82 163 (68 punktów poboru energii (PPE), grupy taryfowe: C11, C21, C22b, O12, C12b ), 2.2. Miasto Oleśnica - Wydział Działalności Gospodarczej (DG) Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, tel. 71 79 82 190 ( 5 punktów poboru energii (PPE), grupa taryfowa C11 ), 2.3. Miasto Oleśnica - Wydział Organizacyjny (OR) Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, tel. 71 79 82 115 ( 3 punkty poboru energii (PPE), grupa taryfowa C11, C21, C12a ). 3. Szczegółowe dane punktów poboru energii elektrycznej tj.: wg TAURON Dystrybucja S.A.: adres, moc umowna, zabezpieczenie, grupa taryfowa oraz prognozowane roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną zostały przedstawione w załączniku nr 4 do SIWZ - Bilans elektroenergetyczny dla punktów poboru należących do Miasta Oleśnicy (Wydz. AB/SI, DG, OR) - prognoza roczna oraz w Załączniku nr 1AB/SI, 1DG, 1OR do Umowy. 4. Przewidywana roczna ilość dostarczanej energii elektrycznej wynosić będzie 2 741 941 kWh (2 741,941 MWh) (+/-10%), w tym energia elektryczna rozliczana odpowiednio: a. całodobowo C11 - 120 844 kWh, b. całodobowo C21 - 154 115 kWh, c. w strefie dziennej C22b - 259 183 kWh, d. w strefie nocnej C22b - 721 635 kWh, e. w strefie dziennej O12 - 100 188 kWh, f. w strefie nocnej O12 - 186 949 kWh, g. w strefie dziennej C12b - 404 604 kWh, h. w strefie nocnej C12b - 794 023 kWh, i. w strefie szczytowej C12a - 100 kWh, j. w strefie pozaszczytowej C12a - 300 kWh.; Zestawienie stref: a) w strefie 1 przy rozliczeniu całodobowym (grupa taryfowa C21, C11) - 216 850 kWh, b) w strefie 2 dziennej ( grupa taryfowa C22b, O12, C12b ) - 819 850 kWh, c) w strefie 3 nocnej ( grupa taryfowa C22b, O12, C12b ) - 1 444 750 kWh, d) w strefie 4 szczytowej ( grupa taryfowa C12a ) - 100 kWh e) w strefie 5 pozaszczytowej ( grupa taryfowa C12a ) - 300 kWh 5. Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosić będzie łącznie od 1 562,7 kW do 1 673,7 kW (1 obiekt ze zmienną mocą umowną). 6. Określone przez Zamawiającego prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. 7. Standardy jakości obsługi Zamawiającego (Odbiorcy) powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na postawie ustawy z dnia z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U z 2012, poz. 1059 z późn. zm.). 8. Należność Wykonawcy (Sprzedawcy) za zużytą energię elektryczną obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru w okresach rozliczeniowych (1 miesiąc) lub w okresach wynikających z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD. Należność za energię elektryczna regulowana będzie - na podstawie faktur zbiorowych VAT za które odpowiada dany Wydział Zamawiającego (osobni płatnicy) wystawionych przez Wykonawcę (Sprzedawcę) - w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu (Odbiorcy), pod warunkiem, że faktura wpłynie do Zamawiającego nie później niż 21 dni przed upływem terminu płatności. W przypadku opóźnień w dostarczaniu do Zamawiającego wystawionej faktury, termin płatności ulegnie przesunięciu o liczbę dni opóźnienia. CPV: 09310000-5.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ENEA S.A., ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 766797,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 704870,77

Oferta z najniższą ceną: 704870,77 / Oferta z najwyższą ceną: 748714,41

Waluta: PLN.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012