bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/20/2014-Odpowiedzi na pytania-Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszcz


Oleśnica, dnia 20.10.2014 r.

AB-SI.2712.20.8.2014
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego w ul. Kusocińskiego w Oleśnicy na odcinku od skrzyżowania ul. Kusocińskiego – Łasaka do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową i rozbudową odcinka ul. Wojska Polskiego, poprzez budowę skrzyżowania w formie ronda; ZP/PN/20/2014”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej ustawa) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 1: bardzo proszę o przesłanie formularza ofertowego wraz z załącznikami w formacie MS WORD
Odpowiedź 1: Zamawiający zamieszcza na stronie załącznik do pobrania - formularz ofertowy wraz załącznikami - w formacie MS Word.

Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
3. a/a

Kliknij aby pobrać załącznik do SIWZ w wersji edytowalnej
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012