bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o I-przetargu ustnym ogran. na sprzed. nieruchom. poł. w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica, ogłasza:

I-przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy
ul. Krzywoustego (obręb Oleśnica):

- Nieruchomość gruntowa, składająca się z działki nr 8/5 AM 37 o powierzchni 60266 m2 oraz działki nr 8/5 AM 42 o powierzchni 52284 m2, położona w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego , obręb Oleśnica (łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej 112550 m2).
- KW nr WR1E/00040706/5.
- Sprzedaż objętej przetargiem nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego – z uwagi na włączenie tej nieruchomości gruntowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK Podstrefy Oleśnica na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2009r. Nr 62, poz. 505). Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK, spełniającej wymogi określone w ustawie z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.).
- Zgodnie z art. 8 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) Zarządzającemu Specjalną Strefą Ekonomiczną służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności położonych na obszarze strefy nieruchomości.
- Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Krzywoustego w Oleśnicy uchwalonego przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą Nr X/63/2011 z dnia 28 czerwca 2011r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 170, poz. 2944 z dnia 16.08.2011r., teren, na którym zlokalizowane są w/w działki, przeznaczony jest pod tereny produkcyjno-usługowe.
- Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.950.000,00 zł, (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- cena sprzedaży w/w gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
- Przedmiotowe działki posiadają kształt zbliżony do trapezu prostokątnego. Teren działek jest nieznacznie sfałdowany, dogodny do zagospodarowania. Teren działek w użytkowaniu rolniczym. Bezpośredni dojazd do działek z drogi nieutwardzonej. Działki położone są w sąsiedztwie drogi o nawierzchni asfaltowej – droga wojewódzka Nr 451 (ul. Krzywoustego).
- W sąsiedztwie północnych granic działki nr 8/5 AM 37 przebiegają instalacje: elektryczna i telekomunikacyjna.
- Działka 8/5 AM 42 nieuzbrojona w media.
- obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa z przyległej drogi wojewódzkiej nr 451 o nawierzchni asfaltowej (ul. Krzywoustego).
- nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
- Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 19 grudnia 2014r. o godz. 1100 (w Sali spotkań – pokój nr 43, w części ratuszowej na II-piętrze Urzędu Miasta).
- Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 15 grudnia 2014r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miasta Oleśnicy, w formie pisemnej.
- Wadium wynosi: 495.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- Najpóźniej do dnia 15 grudnia 2014r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu
i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1500.| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012