bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/20/2014-Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sani


Oleśnica: Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego w ul. Kusocińskiego w Oleśnicy na odcinku od skrzyżowania ul. Kusocińskiego - Łasaka do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową i rozbudową odcinka ul. Wojska Polskiego, poprzez budowę skrzyżowania w formie ronda
Numer ogłoszenia: 342942 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica , Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego w ul. Kusocińskiego w Oleśnicy na odcinku od skrzyżowania ul. Kusocińskiego - Łasaka do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową i rozbudową odcinka ul. Wojska Polskiego, poprzez budowę skrzyżowania w formie ronda.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa drogi z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogowego w ul. Kusocińskiego w Oleśnicy na odcinku od skrzyżowania ul. Kusocińskiego - Łasaka do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową i rozbudową odcinka ul. Wojska Polskiego, poprzez budowę skrzyżowania w formie ronda. Budowana drogi w ul. Kusocińskiego w przeważającej części przebiegać będzie przez tereny prywatne, działki gminne i drogowe, ujęte pod zabudowę drogową w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obecnie na przedmiotowym terenie znajdują się m. in. pola uprawne, łąki, nieużytki, niewielkie drzewa i krzewy (samosiejki) oraz przy ul. Wojska Polskiego - komis samochodowy. Zgodnie z wydaną decyzją nr 1/2014 z dniem 12 sierpnia 2014 r. wszystkie działki wydzielone dla potrzeb budowy drogi a stanowiące dotychczas własność osób trzecich stały się własnością Miasta Oleśnica. W ramach umowy na roboty budowlane należy wykonać m.in.: 1) drogę o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0 m (z poszerzeniami na łukach poziomych) ograniczoną krawężnikami betonowymi, dł. ok. 458mb 2) ciąg rowerowy wzdłuż drogi o szerokości 2,0 m, ograniczony obrzeżem betonowym, wykonany z kostki betonowej koloru czerwonego, oddzielony od nawierzchni jezdni pasem zieleni, 3) ciąg pieszy wzdłuż drogi o szerokości 1,5 m, ograniczony obrzeżem betonowym, bezpośrednio przylegający do ścieżki rowerowej, wykonany z kostki betonowej koloru szarego, 4) zjazdy o szerokości ok. 3,0 m, wykonane z kostki betonowej koloru ciemnoszarego, 5) oświetlenie drogowe w projektowanej ul. Kusocińskiego zasilane z punktu pomiarowego w ul. Deyny, 14 szt. słupów oświetleniowych 6) przebudowę oświetlenia drogowego w ul. Wojska Polskiego dla potrzeb ronda poprzez przestawienie 3 istniejących słupów oświetleniowych oraz dobudowę 2 szt. nowych słupów, 7) kanalizację deszczową wraz z przykanalikami oraz podejścia pod drenaże drogowe z rur polipropylenowych litych PP f 0,40 m SN10 i SN16 oraz f 0,30 m, f 0,15 m SN16 i SN10 łączonych na mufy - nasuwki i uszczelki elastomerowe, łączna długość około 767,0 m, drenaż f 126/113 mm około 324,0 m, 8) remont istniejącego kanału deszczowego wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, poprzez wymianę starych rur fi 0,40 m na nowe f 0,50 m o długości około 134,0 m, 9) sieć wodociągową z rur i kształtek PE 100 fi 160x9,5 SDR 17 wraz z przyłączami do granic działek z rur PE 100 fi 110x6,6 SDR 11, fi 63x5,8 SDR 11, fi 32x3 SDR 11 oraz przełożenie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 38,0 m z rur PE 100 fi 315x18,7 SDR 17 w rejonie ronda w ul. Wojska Polskiego, łączna długość około 650,0 m, 10) kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur kamionkowych fi 0,25 i fi 0,20 (40 kN/m) glazurowanych łączonych kielichowo na uszczelki wraz z przykanalikami z rur kamionkowych fi 0,15 (34 kN/m), łączna długość około 600,0 m, 11) kanalizację sanitarną tłoczną z rur PEHD fi 110 mm i długości około 125 m, 12) skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Kusocińskiego w formie ronda - wykonanie krawężników łukowych z granitu, 13) tymczasową organizację ruchu, montując odpowiednie znaki drogowe celem skierowania ruchu samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t na obwodnicę miasta Oleśnicy, 14) docelową organizację ruchu, montując odpowiednie znaki drogowe, 15) przygotować własnym kosztem i staraniem teren do rozpoczęcia robót, usuwając wszelkie krzewy, drzewa, ewentualne ogrodzenia itp., 16) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy oraz teren przyległych działek, wraz z wyrównaniem pobocza, wysypaniem warstwy humusu grubości 10 cm, obsianiem trawą po obu stronach drogi. W 2014 roku, Wykonawca zobowiązany jest wykonać sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Kusocińskiego. Roboty drogowe w ul. Kusocińskiego oraz w obrębie ronda i na samym rondzie w ul. Wojska Polskiego, należy rozpocząć wiosną 2015 roku, tak aby jak najkrócej był zamknięty odcinek przebudowywanej drogi głównej. Zamawiający przewidział całkowite zamknięcie ul. Wojska Polskiego na czas budowy ronda w ul. Wojska Polskiego na okres 3 miesięcy. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz projektami wykonawczymi wszystkich branż będących w posiadaniu Zamawiającego. Załączone do dokumentacji przetargowej przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą dla Wykonawcy celem sporządzenia jak najlepszej oferty cenowej. Uwaga. W cenie ofertowej należy ująć koszt wykonania krawężników łukowych z granitu na rondzie w ul. Wojska Polskiego. CPV: 45.23.31.20-6; 45.33.23.00-6, 34.92.85.10-6.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.33.23.00-6, 34.92.85.10-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane, w kwocie: 100 000,00 PLN (sto tysięcy zł)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej: a) 2 zadania w zakresie budowy dróg o nawierzchni utwardzonej o łącznej powierzchni min. 10 000m2 b) 2 zadania w zakresie budowy kanalizacji grawitacyjnej o średnicy min. 250 mm o łącznej długości co najmniej 3 500,00 mb c) 2 zadania w zakresie budowy oświetlenia drogowego/parkowego zawierające w swym zakresie wykonanie łącznie: co najmniej 30 szt. słupów oświetleniowych wraz z linią kablową d) 2 zadania w zakresie wykonania sieci wodociągowej i/lub kanalizacji tłocznej - o łącznej długości min. 2 000 mb

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania pracami w branży sanitarnej w zakresie sieci oraz przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania pracami w branży drogowej i przynajmniej jedną osobą w zakresie kierowania pracami w branży elektrycznej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
1.1. wykaz wykonanych robót budowlanych - w zakresie potwierdzenia wykonania przynajmniej: a) 2 zadań w zakresie budowy dróg o nawierzchni utwardzonej o łącznej powierzchni min. 10 000m2 b) 2 zadań w zakresie budowy kanalizacji grawitacyjnej o średnicy min. 250 mm o łącznej długości co najmniej 3 500,00 mb c) 2 zadań w zakresie budowy oświetlenia drogowego/parkowego zawierające w swym zakresie wykonanie łącznie: co najmniej 30 szt. słupów oświetleniowych wraz z linią kablową d) 2 zadań w zakresie wykonania sieci wodociągowej i/lub kanalizacji tłocznej - o łącznej długości min. 2 000 mb w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Dowodami dotyczącymi wykonanych robót budowlanych są: poświadczenia odpowiednich podmiotów lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń. W przypadku wpisania do wykazu robót budowlanych, wykonanych na rzecz Zamawiającego - Miasta Oleśnica, wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania poświadczeń ani innych dokumentów.;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji zadania: a) konieczność zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, d) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń (np.: pozwoleń konserwatorskich), itp. e) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, f) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd., g) w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót, h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 2) Zmian osobowych: a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć części zamówienia, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 3) Pozostałych zmian: a) uzasadnionej zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego, b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, zwiększenie użyteczności przedmiotu umowy), c) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia faktury częściowej lub zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadkach nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, e) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych, f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji, g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: na w/w stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego - po zgłoszeniu wniosku - za zaliczeniem pocztowym lub osobiście (koszt 70,00 PLN + koszt wysyłki).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - pok. 11 w siedzibie Zamawiającego, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Kliknij aby pobrać SIWZ
Kliknij aby pobrać projekt budowlany
Kliknij aby pobrać projekt wykonawczy – branża drogowa
Kliknij aby pobrać projekt wykonawczy – branża sanitarna
Kliknij aby pobrać projekt wykonawczy – oświetlenie drogowe
Kliknij aby pobrać geologię
Kliknij aby pobrać projekt organizacji ruchu
Kliknij aby pobrać uzgodnienia
Kliknij aby pobrać przedmiary
Kliknij aby pobrać STWIORB
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012