bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWynik postępowania - ZP/PN/19/2014 - Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Mia


Oleśnica, dnia 08.10.2014 r.

AB.2712.9.20.2014
Wg rozdzielnika

Dotyczy: „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Miasta Oleśnicy” – ZP/PN/19/2014”

Miasto Oleśnica, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm., dalej „ustawa”) zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na w/w postępowanie przetargowe, w szczególności o: złożonych ofertach, wyborze najkorzystniejszej oferty, planowanym terminie zawarcia umowy.
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu (w kolejności złożenia), cena ofertowa oraz przyznana punktacja w kryterium oceny ofert – cena ofertowa (100%):
1) TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków; 720 721,93 – 97,80 pkt.
2) ENEA S.A. ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin; 704 870,77 PLN – 100,00 pkt.
3) PGE Obrót S.A., Oddział z siedzibą w Zamościu, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość; 748 714,41 PLN – 94,14 pkt.
4) PKP Energetyka S.A., Świętokrzyski Region Sprzedaży, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce; 743 616,27 PLN – 94,78 pkt.
2. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców i nie odrzucił żadnej oferty.
3. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 firmy: ENEA S.A. ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin; 704 870,77 PLN – oferta najkorzystniejsza z pośród ofert nieodrzuconych – z najniższą ceną, liczba punktów w kryterium ceny ofertowej (100%) – 100 pkt.
4. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w dniu 21 października 2014 r., na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym, celem ustalenia szczegółów zawarcia umowy (tel. 071 79 82 163).Otrzymują:
1) TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków; michal.szydlowski@tauron-pe.pl
2) ENEA S.A. ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin; przetargi@enea.pl
3) PGE Obrót S.A., Oddział z siedzibą w Zamościu, ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość; sekretariat.obrotzam@gkpge.pl
4) PKP Energetyka S.A., Świętokrzyski Region Sprzedaży, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce; es4.przetargi@pkpenergetyka.pl
5) tablica ogłoszeń, strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/56
6) AB/SI-ZP a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012