bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/18/2014-Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy-ul. Rzemieślnicza, Wałowa, Łużycka, Bociani


Oleśnica: Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy - ul. Rzemieślnicza, Wałowa, Łużycka, Bociania, Kilińskiego - ZP/PN/18/2014
Numer ogłoszenia: 325092 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica , Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy - ul. Rzemieślnicza, Wałowa, Łużycka, Bociania, Kilińskiego - ZP/PN/18/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Iluminacja murów obronnych Miasta Oleśnicy - ul. Rzemieślnicza, Wałowa, Łużycka, Bociania, Kilińskiego. Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej oświetlenia iluminacyjnego, zlokalizowanego w Oleśnicy przy ul. Rzemieślniczej, Wałowej, Łużyckiej, Bocianiej oraz Kilińskiego. Działki o numerach 16/23, 16/22, 16/14, 16/12, 2 AM-52 oraz 9, 8, 2/14, 23, 2/11, 2/19, 2/7, 2/13, 2/1, 39/4, 39/3, 11/7 AM-51, obręb Oleśnica. Zakres robót instalacji oświetleniowych: 1. Iluminacja murów obronnych przy ul. Kilińskiego 4a i 4d (za budynkiem) - linia kablowa o długości około l= 204 mb, 2. Iluminacja murów obronnych od budynku przy ul. Rzemieślniczej 3a do ul. Wałowej (Biedronka) - linia kablowa o długości około l= 520 mb, Linie kablowe prowadzone w odległości ok. 1,0-1,5m od murów obronnych na głębokości ok. 0,5-0,7m. Przejście linii kablowej przez ulice wykonać metodą przecisku sterowanego na głębokości ok. -1,1 m od powierzchni drogi. Przy ulicy Łużyckiej na odcinku ok. 80m linia kablowa prowadzona będzie w istniejącym chodniku z płyt granitowych o wymiarach 0,6x0,4m i kostki granitowej o gr. ok.6-7cm. W ulicy Wałowej linia kablowa na długości ok. 90m będzie prowadzona w chodniku asfaltowym. Rozbiórki chodników wykonywać ręcznie- odtworzenia na całej szerokości kopania rowu kablowego - ok.0,5m. Rowy kablowe należy wykonać ręcznie lub przy użyciu małych koparek. Przy kolizji linii kablowej z korzeniami drzew należy je ominąć układając kabel w rurze osłonowej (metoda podkopu). Korzenie o gr. do 3cm można wyciąć. Przy skrzyżowaniach projektowanej sieci elektroenergetycznej z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego zastosować rury osłonowe. Projektowana linia kablowa znajduje się w gruncie III kategorii. 3. Iluminacja murów obronnych przy ul. Łużyckiej do Bramy Wrocławskiej i ul. Bocianiej - linia kablowa o długości około l = 460 mb, 4. Zamontowanie 120 opraw gruntowych metahalogenowych oświetlenia iluminacji murów obronnych o mocy 20, 30 lub 35, 70 W, Zastosować oprawy doziemne w stopniu ochrony co najmniej IP 67 tzw. wandaloodporne o stopniu co najmniej IK 10 o poniższych parametrach: a) Oprawa typu A, metahalogenowa 70 W, asymetryczna o szerokim rozsyle strumienia światła, temperatura barwowa 4000 °K tzw. neutralna biel, dopuszczalny nacisk min. 5000 kg. Emitowany strumień światła powinien być rozproszony przez szybę zmatowioną lub rozpraszającą strumień światła (np. szyba pryzmatyczna). Projektowana oprawa posiada sprawność optyczną - użytkową na poziomie ok. 70%, b) Oprawa typu B metahelogenowa 30 W równoważna z oprawą 35 W, asymetryczna o szerokim rozsyle strumienia światła, temperatura barwowa 4000°K tzw. neutralna biel, dopuszczalny nacisk min. 5000 kg. Emitowany strumień światła powinien być rozproszony przez szybęą zmatowiona lub rozpraszającą strumień światła (np. szyba pryzmatyczna), c) Oprawa typu C metahalogenowa 20 W, asymetryczna o szerokim rozsyle strumienia światła, temperatura barwowa 4000°K tzw. neutralna biel, dopuszczalny nacisk 5000 kg. Emitowany strumień światła powinien być rozproszony przez szybę zmatowioną lub rozpraszającą strumień światła (np. szyba pryzmatyczna). d) Oprawa typu E metahalogenowa 30 W równoważna z oprawą 35 W, szeroko strumieniowa, temperatura barwowa 4000°K tzw. neutralna biel, dopuszczalny nacisk 5000 kg. Oprawy typu E służą do iluminacji koron drzew. Emitowany strumień światła powinien być rozproszony przez szybę zmatowioną lub rozpraszającą strumień światła (np. szyba pryzmatyczna). W powyższych oprawach inwestor nie dopuszcza stosowania zamienników typu LED. e) Zamontowanie - wymiana 4 opraw LED - barwa światła biała - iluminacja dachu wieży Bramy Wrocławskiej, montaż opraw LED w miejsce istniejących opraw halogenowych o mocy 14W w stopniu ochrony co najmniej IP 66. f) Zamontowanie 10 opraw doziemnych LED - iluminacja przejść przy Bramie Wrocławskiej; zastosować oprawę doziemną w stopniu ochrony co najmniej IP 67 o poniższych parametrach: Oprawa typu D liniowa doziemna ledowa 14W, 17W, kolor światła bursztynowy, temperatura barwowa ok. 2700°K - dla porównania ze skalą temperatur barwowych, dopuszczalny nacisk min. 5000 kg tzw. wandaloodporne o stopniu co najmniej IK 10. Optyka oprawy asymetryczna. Długość oprawy 12xLED ok.0,50m (±0,1m) a oprawy 24xLED ok.0,8m (±0,1m). Moc oprawy przyjąć do sumy mocy poszczególnych diod składowych (założono, że dioda posiada moc ok.1,1 W). g) Zamontowanie 3 latarni parkowych na fundamentach betonowych - ul. Kilińskiego 4a. Oprawa parkowa walcowa z daszkiem, odbłyśnikiem z lampą metahalogenową 100W. 5. Montowanie opraw doziemnych należy wykonać w odległości 1-1,5 m od murów obronnych (warunki uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu). Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji typy proponowanych opraw doziemnych należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i uzyskać jego akceptację. Zastosowane oprawy muszą spełniać założony efekt wizualny iluminacji murów obronnych - wizualizacja załączona na stronie Zamawiającego. Oprawy, które spełnią powyższe warunki będą zaakceptowane. 6. W ramach ceny ofertowej należy usunąć chaszcze przy ul. Kilińskiego 2 na szerokości do 2m od muru obronnego. Nasadzenia zagospodarowane w rejonie Bramy Wrocławskiej zostaną przesadzone w inne miejsce przez służby konserwacji zieleni miejskiej. Zabezpieczeń drzew nie należy uwzględniać w cenie ofertowej za względu na wykonanie rowów kablowych ręcznie lub za pomocą małych koparek. Wykonanie nawierzchni trawiastych należy dokonać w końcowym etapie realizacji, w okresie jesienno-zimowym. Zamawiający dokona odbioru robót bez oceny uzyskanego efektu. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego stanu murawy w okresie wiosennym, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia usterek w ramach gwarancji. W przypadku rozbieżności pomiędzy powyższymi zapisami SIWZ a dokumentacją techniczną, należy brać pod uwagę zapisy SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane - w kwocie 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przynajmniej dwa zadania obejmujące swym zakresem: budowę linii kablowych podziemnych o łącznej długości co najmniej 3 000,00 mb oraz co najmniej 100 punktów oświetleniowych (lampa, oprawa doziemna itp.), w tym przynajmniej jedno zadanie obejmujące budowę linii kablowej podziemnej o długości min. 1 500,00 mb wraz z min. 30 punktami oświetleniowymi

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że dysponuje (będzie dysponował): przynajmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania pracami w branży elektrycznej - w zakresie sieci

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
wykaz wykonanych robót budowlanych - w zakresie potwierdzenia wykonania przynajmniej: dwóch zadań obejmujących swym zakresem: budowę linii kablowych podziemnych o łącznej długości co najmniej 3 000,00 mb oraz co najmniej 100 punktów oświetleniowych (lampa, oprawa doziemna itp.), w tym przynajmniej jedno zadanie obejmujące budowę linii kablowej podziemnej o długości min. 1 500,00 mb wraz z min. 50 punktami oświetleniowymi, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Dowodami dotyczącymi wykonanych robót budowlanych są: poświadczenia odpowiednich podmiotów lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń. W przypadku wpisania do wykazu robót budowlanych, wykonanych na rzecz Zamawiającego - Miasta Oleśnica, wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania poświadczeń ani innych dokumentów;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji zadania: a) konieczność zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, d) gdy zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, badań, pozwoleń (np.: pozwoleń konserwatorskich), itp. e) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, f) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd., g) w przypadku natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót, h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. 2) Zmian osobowych: i) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, j) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć części zamówienia, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 3) Pozostałych zmian: k) uzasadnionej zmiany harmonogramu rzeczowo - finasowego, l) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, zwiększenie użyteczności przedmiotu umowy), m) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, n) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia faktury częściowej lub zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych, p) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji, r) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: na w/w stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego - pok. 207 (koszt - 30 PLN + ew. koszty wysyłki).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Ogólna - pok. 11 w siedzibie Zamawiającego, Oleśnica, Rynek-Ratusz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kliknij aby pobrać SIWZ
Kliknij aby pobrać projekt
Kliknij aby pobrać specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
Kliknij aby pobrać wizualizację
Kliknij aby pobrać przedmiary
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012