bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/19/2014-Odpowiedzi na pytania-Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Mias


Oleśnica, dnia 01.10.2014 r.

AB.2712.9.7.2014
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru należących do Miasta Oleśnicy; ZP/PN/19/2014”

Zamawiający – Miasto Oleśnica, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. zwana dalej „ustawą”) informuje, że w postępowaniu zostały złożone zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami. Należy uwzględnić poniższe uwagi w procesie sporządzania oferty.

Pytanie 1. Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do Ustawy Prawo Energetyczne nakładają na Sprzedawców energii elektrycznej dodatkowy obowiązek zakupu praw majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków. Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższa możliwa cenę wykonania całości zamówienia, pomniejszoną o powyższe ryzyko, konieczna jest zmiana ust. 8 §9 Projektu umowy na poniższy zapis: "Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej, a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych (dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i Klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty".

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

Pytanie 2. Wnosimy o uzupełnienie wzoru umów o następujący zapis:
„W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do wypowiedzenia umowy Klient zostanie zobowiązany do zapłaty kary umownej, której wysokość wyznaczona będzie na podstawie wzoru określonego poniżej
Wo = (Ez-Ew) * (Ce-K)
gdzie:
Wo – wysokość kary umownej (w przypadku wartości ujemnej przyjmuje się, że szkoda nie
powstała)
Ez – wolumen energii zakontraktowanej przez Klienta,
Ew – wolumen energii wykorzystanej przez Klienta
Ce – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania kary umownej
K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku
bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających Prawa energetycznego
obowiązującego w momencie naliczania kary umownej”
Odpowiedź 2: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

Pytanie 3. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE.

Odpowiedź 3: Tak, Zamawiający udostępni dane w w/w sposób.

Otrzymują:
1. Wykonawcy wg rozdzielnika
2. strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/50
3. a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012