bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plI-przetarg ustny ogran. na odd. w użytk. wiecz. nieruchom. położ. w Oleśnicy przy ul.Daszyńskiego 3A


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:

I-przetarg ustny ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Daszyńskiego 3A, obręb Oleśnica.

- Nieruchomość gruntowa, działka nr 29/37 AM 25 , położona w Oleśnicy przy ul. Daszyńskiego 3 A , obręb Oleśnica:
- KW nr WR1E/00041309/9,
- powierzchnia gruntu – 562 m2,
- przedmiotowa działka posiada kształt wielokąta nieforemnego i charakteryzuje się nieznacznym nachyleniem terenu w kierunku zachodnim. Teren działki w części niezagospodarowany, porośnięty roślinnością trawiastą, w części wykorzystywany jako lokalny nie urządzony parking. Przez działkę przebiega instalacja kanalizacji deszczowej, w sąsiedztwie działki przebiegają instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacji sanitarnej, gazowa, telefoniczna i ciepłociąg. W otoczeniu działki znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze na którym położona jest działka,
- zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 78/2010 z dnia 22.07.2010r. o warunkach zabudowy, zmienionej decyzją Nr 44/2014 z dnia 21.07.2014r. o zmianie dotychczasowej decyzji Nr 78/2010 z dnia 22.07.2010r. - teren działki nr 29/37 AM 25 obręb Oleśnica położony przy ul. Daszyńskiego w Oleśnicy przeznaczony pod budowę parkingu,
- ustala się dwunastomiesięczny termin na rozpoczęcie i szesnastomiesięczny termin na zakończenie robót związanych z wybudowaniem parkingu dla samochodów osobowych
- nieruchomość powyższa jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- oddanie w użytkowanie wieczyste w/w działki następuje w drodze przetargowej - przetargu ustnego ograniczonego ze względu na deficyt miejsc postojowych do właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich tj. działki nr 29/26 AM 25 - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego 3, działki nr 32/1, 32/3 AM 25 - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego 3 a-e, działki nr 32/7 AM 25- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego 4 a-d oraz działek nr 29/20, 29/22, 29/32 AM 25 przy ul. Daszyńskiego 2a.
- cena nieruchomości – 156 500,00 zł, (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).
- oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującą stawką VAT, zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160.000,00 zł, (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium wynosi: 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 27 października 2014 r. o godz. 1100 (w sali nr 5 obok Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy ).
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 21 października 2014 r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miasta Oleśnicy, w formie pisemnej.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości stanowi podstawę do ustalenia:
- pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste działki w wysokości 25% ceny uzyskanej w drodze przetargu, płatnej przed zawarciem umowy notarialnej oraz naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług( t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
- opłaty rocznej w wysokości 3% ceny działki uzyskanej w drodze przetargu, płatnych w terminie do 31 marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego oraz naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Najpóźniej do dnia 21 października 2014r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1500.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012