bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZawarcie umowy-ZP/PN/15/2014-Remont zabytkowych murów obronnych – etap II– lico muru od


Oleśnica: Remont zabytkowych murów obronnych - etap II- lico muru od strony ul. Łużyckiej - odcinek muruod ul. Matejki do budynku mieszkalnego przyul. Rzemieślniczej 1 w Oleśnicy (strefa E).
Numer ogłoszenia: 290722 - 2014; data zamieszczenia: 02.09.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243896 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zabytkowych murów obronnych - etap II- lico muru od strony ul. Łużyckiej - odcinek muruod ul. Matejki do budynku mieszkalnego przyul. Rzemieślniczej 1 w Oleśnicy (strefa E)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont zabytkowych murów obronnych - etap II - lico muru od strony ul. Łużyckiej - odcinek muru od ul. Matejki do budynku mieszkalnego przy ul. Rzemieślniczej 1 w Oleśnicy (strefa E). Przedmiotem zamówienia jest remont i zabezpieczenie odcinka muru obronnego w Oleśnicy przy ul. Łużyckiej - strefa E - pomiędzy budynkiem mieszkalnym przy ul. Rzemieślniczej 1 a ul. Matejki o długości 290 mb. Zakres robót objętych remontem: 1. Przegląd ceglanej nakrywy wieńczącej muru i przypór oraz rozebranie zmurszałych, luźnych lub odspojonych cegieł. 2. Oczyszczenie muru z mchu, glonów i porostów szczotkami drucianymi ręcznie i mechanicznie. 3. Usunięcie z lica przypór ceglanych farby po graffiti z zastosowaniem preparatu do usuwania graffiti z powierzchni zabytkowych. 4. Oczyszczenie, odkurzenie powierzchni muru sprężonym powietrzem z pyłów, okruchów ceglanych, złuszczeń i innych pozostałości. 5. Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach cegieł muru metodą chemiczną (dezynfekcja) z zastosowaniem środka specjalistycznego. 6. Uzupełnienie odbitych płaszczyzn muru i nakryw cegłami o identycznym historycznym wyglądzie i wymiarach z cegły gotyckiej a mianowicie: 7x14x28 cm, klasy ZMP 15 Mpa (na indywidualne zamówienia w cegielni) z zastosowaniem gniazd kotwiących w murze głębokości ½ cegły w rozstawie 50/50 cm. 7. Uzupełnienie spoin zaprawą wapienno - cementową z dodatkiem środka uszczelniającego lub gotowej zaprawy uszczelniającej. 8. Wykonanie hydrofobizacji, wzmocnienia powierzchni cegieł i zaprawy z zastosowaniem bezbarwnego impregnatu rozpuszczalnikowego. CPV: 45.45.30.00-7, 45.26.25.00-6..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.25.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Remontowo Budowlany Leszczyszyn Arkadiusz, ul. Wiejska 47a, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 291415,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 238221,34

Oferta z najniższą ceną: 238221,34 / Oferta z najwyższą ceną: 467205,66

Waluta: PLN.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012