bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy, obręb Wądoły


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy (obręb Wądoły):
- działka gruntu nr 4/4 AM 85 o pow. 4.249 m2,
- KW: WR1E/00086508/1,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Południową, granicą południową Miasta Oleśnica i linią kolejową Oleśnica-Kluczbork w Oleśnicy, uchwalonego przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą nr XLVIII/282/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 154 poz. 2407 z dnia 24 sierpnia 2010r., przeznaczona jest pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny (w/w działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: 6.P),
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy),
- cena sprzedaży w/w gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.),
- działka nr 4/4 AM 85 znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych,
- przedmiotowa działka posiada kształt silnie wydłużonego trapezu prostokątnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki nie ogrodzony, w użytkowaniu rolniczym,
- dojazd na teren działki możliwy z drogi w części utwardzonej żwirem,
- nad północną granicą działki nr 4/4 i przez jej centralną część przebiega napowietrzna linia energetyczna wsparta na słupie zlokalizowanym na terenie działki. Działka położona na terenie uzbrojonym w instalacje elektryczną i telefoniczną,
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 25 września 2014r. o godz. 1100 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta),
- wadium wynosi 25.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy). Najpóźniej do dnia 19 września 2014r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu
i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012