bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWynik postępowania-ZP/PN/15/2014-Remont zabytkowych murów obronnych – etap II – lico mur


Oleśnica, dnia 14.08.2014 r.

AB.2712.15.20.2014

Wg rozdzielnika

Dotyczy: „Remont zabytkowych murów obronnych – etap II – lico muru od strony ul. Łużyckiej - odcinek muru od ul. Matejki do budynku mieszkalnego przy ul. Rzemieślniczej 1 w Oleśnicy (strefa E)” – ZP/PN/14/2014 ”
Miasto Oleśnica, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm., dalej „ustawa”) zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na w/w postępowanie przetargowe, w szczególności o: złożonych ofertach, wyborze najkorzystniejszej oferty, planowanym terminie zawarcia umowy.
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu (w kolejności złożenia), cena ofertowa oraz przyznana punktacja w kryterium oceny ofert – cena ofertowa (100%):
1) Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska, ul Kamienna 54, 32-080 Zabierzów (lider Konsorcjum) – 467 205,66 – 50,98 pkt.
2) Zakład Remontowo Budowlany Leszczyszyn Arkadiusz ul. Wiejska 47a56-400 Oleśnica; 238 221,34 PLN – 100,00 pkt.
3) Terra Tempus Sp. z o.o., ul. Oleśnicka 15A/22, 50-320 Wrocław; 359 775,34 PLN – 66,21 pkt.
2. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadanej firmy i nie odrzucił żadnej oferty.
3. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 firmy: „Zakład Remontowo Budowlany Leszczyszyn Arkadiusz ul. Wiejska 47a56-400 Oleśnica; – oferta najkorzystniejsza z pośród ofert nieodrzuconych – z najniższą ceną, liczba punktów w kryterium ceny ofertowej (100%) – 100 pkt.
4. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w dniu 20 sierpnia 2014 r., na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym, celem ustalenia szczegółów zawarcia umowy, w tym wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Treść gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.


Otrzymują:
1) Terra Tempus Sp. z o.o., ul. Oleśnicka 15A/22, 50-320 Wrocław; terratempus.wroclaw@gmail.com
2) Zakład Remontowo Budowlany Leszczyszyn Arkadiusz ul. Wiejska 47a, 56-400 Oleśnica; 071 3143120; szkodlarska@interia.pl
3) Konserwacja Zabytków Sabina Szkodlarska, ul Kamienna 54, 32-080 Zabierzów;
4) tablica ogłoszeń, strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/56
5) AB/SI-ZP a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012