bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plUnieważnienie postępowania-ZP/PN/14/2014-Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i in


Oleśnica, dnia 13.08.2014 r.

AB-SI.2712.11.31.2014

Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Brzozowej w Oleśnicy – etap I”; ZP/PN/14/2014”

Miasto Oleśnica, na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm., dalej „ustawa”) zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy – bowiem oferta z najniższą ceną złożona w postępowaniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający unieważnił postępowanie bez dalszego badania ofert oraz ich oceny wraz z dokonaniem czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, bowiem nie może na obecną chwilę zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, przynajmniej do kwoty oferty z najniższą ceną.
Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu i zapraszamy do udziału w następnym, które zostanie wkrótce ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego i w jego siedzibie.

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk, ul. Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza; biuro@gretasport.pl
2. Saltex Europa Sp. z o.o., ul. Sudecka 106A, 53-129 Wrocław, gz@saltex.fi 3. Moris-Sport Sp. z o.o., ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa; info@moris-sport.pl 4. BUD-ZIEM Sp. z o.o., ul. Słoneczna 21, 58-125 Pszenno; biuro@bud-ziem.eu 5. Strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/56/,
6. AB/SI-ZP a/a
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012