bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o II-przet. na sprzedaż działek grunt. położ. w Oleśnicy przy ul. Gryczanej


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz 56-400 Oleśnica, ogłasza:

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Oleśnicy

Lp / Adres nieruchomości / Numer działki / Arkusz mapy / Powierzchnia działki w m2 / KW Nr / Cena wywoławcza (zł) / Wadium
1. - ul. Gryczana 4 - 147 - 98 - 1.106 - WR1E/00075657/0 - 109.000,00 - 10.900,00
2. - ul. Gryczana 36 - 144 - 94 - 1.082 - WR1E/00075657/0 - 103.000,00 - 10.300,00

Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Oleśnica, obejmującą obszar położony w rejonie ulicy Pszenicznej obręb Lucień, uchwaloną przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą Nr XXIX/238/2013 z dnia 21 lutego 2013r. ogłoszoną w Dz. Urzędowym Woj. Dolnośląskiego poz. 3869 z dnia 24 czerwca 2013r., powyższe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Teren w/w działek porośnięty dziką roślinnością trawiastą.
Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
Działka 147 AM 98 położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: wodną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Instalacja elektryczna przy granicy działki w drodze dojazdowej. Dojazd do działki z drogi asfaltowej.
Działka nr 144 AM 94 uzbrojona jest w instalację wodną , instalację elektryczną przy granicy działki w drodze dojazdowej, instalację kanalizacji sanitarnej w sąsiedztwie. Na terenie dz. nr 144 zlokalizowana jest niewielka szopa drewniana w złym stanie technicznym, a także znajduje się kilka drzew owocowych bez wartości użytkowej dla wycenianej funkcji.

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 11 września 2014 r. o godz. 1100 (w Sali spotkań – pokój nr 43, w części ratuszowej na II-piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy ).
Najpóźniej do dnia 05 września 2014r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012