bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego (obręb Oleśnica):
- działki gruntu nr 4/1 AM 36 o pow. 1.029 m2, nr 4/2 AM 36 o pow. 9.166 m2 (łączna powierzchnia działek 10.195 m2),
- KW: WR1E/00041307/5,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 73/2013 z dnia 25 listopada 2013r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku usługowo-handlowego wraz z magazynem, zapleczem socjalno-administracyjnym, układem komunikacyjnym, miejscami postojowymi i niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz budowę zjazdu,
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.820.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy),
- cena sprzedaży w/w gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.),
- przedmiotowe działki posiadają łącznie kształt prostokątny i charakteryzują się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działek silnie porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczym drzewostanem bez wartości użytkowej dla wycenianej funkcji,
- przez teren działki nr 4/1 przebiegają sieci: wodna w160, telekomunikacyjna (w tym studzienki) oraz sieć ciepłownicza c2x 500. W środkowej części działki nr 4/1 zlokalizowana jest komora ciepłownicza. Realizacja planowanej inwestycji w zakresie działki nr 4/1 wymaga dostosowania się do warunków określonych przez MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy, tj. powstrzymania się właściciela nieruchomości od zabudowy, składowania materiałów i nasadzeń drzew nad siecią ciepłowniczą w odległości mniejszej niż 2,5 m od osi rurociągów,
- w zakresie zapewnienia przez właściciela korzystania z przebiegających przez nieruchomość sieci, zostaną ustanowione nieodpłatne służebności przesyłu,
- obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa z przyległej drogi wojewódzkiej nr 451 o nawierzchni asfaltowej (ul. Krzywoustego),
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
- przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 14 sierpnia 2014r. o godz. 1100 (w Sali spotkań – pokój nr 43, w części ratuszowej na II-piętrze Urzędu Miasta).
- wadium wynosi 182.000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt dwa tysiące). Najpóźniej do dnia 08 sierpnia 2014r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu
i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012