bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/10/2014 - Zawarcie umowy - Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową oraz


Oleśnica: Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym w ul. Cichej w Oleśnicy; ZP/PN/10/2014
Numer ogłoszenia: 175694 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133300 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym w ul. Cichej w Oleśnicy; ZP/PN/10/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Inwestycja pn.: Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym w ul. Cichej obejmuje wykonanie: 1. Robót drogowych: nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o powierzchni około 863 m2 wraz z podbudowami oraz nasadzeniami krzewów przy pasie drogowym w ilości około 93 szt. 2. Robót sanitarnych: 2.1 kanalizacji deszczowej z przyłączami , kolektor DN 250 mm długości około 112,00 m, przykanalików deszczowych DN 160 mm o łącznej długości około 76,00 m. 2.2 przyłączy sanitarnych DN 160 mm długości około 3,50 m, 2.3 przyłączy wodociągowych DN 32 mm długości około 13,00 m, 2.4 wykonanie całkowitej wymiany gruntu rodzimego w strefie budowy kanalizacji deszczowej i wszystkich przyłączy. 3. Robót elektrycznych: oświetlenia drogowego obejmującego podłączenie i montaż szafki ulicznej oraz 6 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami. W cenie oferty należy uwzględnić: 1. koszt wykonania robót związanych z organizacją ruchu tymczasowego w okresie prowadzenia robót budowlanych, 2. koszt wykonania robót związanych z organizacją ruchu docelowego, 3. utwardzenie terenu o powierzchni 18 m x 5 m o podbudowie takiej samej jak drogi z tym, że zamiast nawierzchni jezdni z kostki betonowej należy przyjąć ażurową płytę betonową. Szczegółowy zakres robót ujęto w przedmiarze robót. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektami budowlano - wykonawczymi opracowanymi przez Pracownię Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL Kazimierz Strzelczyk z siedzibą przy ul. Świdnickiej 24 w 58-200 Dzierżoniów. Zamawiający dołożył wszelkich starań żeby opis przedmiotu zamówienia był zgodny z ustawą. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej nazwy, marki itp. wskazań, należy traktować je jako rozwiązania przykładowe, wzorcowe a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. CPV: 45.23.32.20-7; 45.23.24.00-6; 45.31.31.10-9..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.24.00-6, 45.31.31.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma 90 Budownictwa Wodnego, Melir. i Robót Drogowych Jerzy Schabikowski, Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 476733,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 276750,00

Oferta z najniższą ceną: 276750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 396407,51

Waluta: PLN.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012