bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZP/PN/9/2014 - Zawarcie umowy - Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami: Dobroszycką - Jarzynową


Oleśnica: Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami: Dobroszycką - Jarzynową - Wielkopolną w Oleśnicy; ZP/PN/9/2014
Numer ogłoszenia: 175618 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 132784 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 7982100, faks 71 7982117.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami: Dobroszycką - Jarzynową - Wielkopolną w Oleśnicy; ZP/PN/9/2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót do wykonania: Montaż rurociągu z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 110 mm o długości około 2.660 m. Montaż rurociągu z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 90 mm o długości około 33 m. Montaż rurociągu z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 63 mm o długości około 86 m. Montaż rurociągu z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 40 mm o długości około 418 m. Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. W cenie oferty należy ująć koszt zajęcia pasa drogowego na czas realizacji robót. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektami budowlano - wykonawczymi opracowanymi przez Pracownię Projektowania i Nadzoru DRO-INSTAL Kazimierz Strzelczyk z siedzibą przy ul. Świdnickiej 24 w 58-200 Dzierżoniów. Zamawiający dołożył wszelkich starań żeby opis przedmiotu zamówienia był zgodny z ustawą. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej nazwy, marki itp. wskazań, należy traktować je jako rozwiązania przykładowe, wzorcowe a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. CPV: 45.23.13.00-8; 45.23.32.20-7..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Transportowo - Sprzętowa Grzyb Artur, ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1695270,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 590400,00

Oferta z najniższą ceną: 590400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 985000,00

Waluta: PLN.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012