bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o I-przetargu na dzierżawę nieruchomości poł. w Oleśnicy przy ul. Woj. Polskiego


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:
I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Oleśnicy przy:

ul. Wojska Polskiego, część działki nr 3/77 AM 12 o pow. 1.890m2,
- uregulowanej w księdze wieczystej nr WR1E/00085682/7,
- powierzchnia gruntu przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska, bez możliwości trwałej zabudowy, do wydzierżawienia to część działki nr 3/77 AM 12, na której zlokalizowana będzie tablica reklamowa o powierzchni reklamowej do 15,66 m2, wzniesiona zgodnie z przepisami prawa budowlanego do wysokości 5,20 m ,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy Nr XV/108/2007 z dnia 30.11.2007r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, teren, na którym zlokalizowana jest w/w działka, przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
- planowana lokalizacja tablicy reklamowej zgodnie z załącznikiem mapowym do opinii nr AB.670.37.2.2014 z dnia 28.04.2014r. Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Oleśnicy,
- stawka wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 25,00 zł netto za 1m2 powierzchni reklamowej,
- czynsz dzierżawny należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
- okres dzierżawy – 4 lata,
- stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
- nieruchomość jest wolna od obciążeń,
- wadium wynosi 300 zł. (słownie: trzysta złotych ).

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom oraz osoby które:
1. maja zaległości finansowe wobec Miasta Oleśnicy, Urzędu Skarbowego, ZUS
2. bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Oleśnicy, w ostatnich 3-ch latach,
3. bez uzasadnionej przyczyny korzystają bezumownie z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Oleśnicy,
4. korzystają z nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Oleśnicy, niezgodnie z przeznaczeniem.

Każdy uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów o wysokość stawek miesięcznych czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz z warunkami na jakich zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości, a także że przyjmuje warunki Regulaminu bez zastrzeżeń.
Na przyszłym dzierżawcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej. W czasie oczekiwania na te dokumenty dzierżawca nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty czynszu dzierżawę nieruchomości.
Do stawki czynszu osiągniętej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się dnia 05.06.2014 r. o godz. 1000 (w Sali Spotkań, pokój nr 43, w części ratuszowej, II piętro Urzędu Miasta Oleśnicy).
Najpóźniej do dnia 02.06.2014r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy dzierżawy.

Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.
Z Regulaminem przeprowadzenia przetargu o wysokość stawek miesięcznych czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych a także z innymi informacjami dotyczącymi przetargu można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1500.

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012