bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plWynik postępowania-ZP/PN/10/2014-Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową oraz


Oleśnica, dnia 15.05.2014 r.

AB-SI.2712.10.18.2014
Wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym w ul. Cichej w Oleśnicy; ZP/PN/10/2014”

Miasto Oleśnica, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm., dalej „ustawa”) zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na w/w postępowanie przetargowe, w szczególności o: złożonych ofertach i ich cenie, przyznanej punktacji (cena ofertowa – 100%), wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie zawarcia umowy.
1. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
1) Firma 90 Budownictwa Wodnego, Melior. i Robót Drogowych Jerzy Schabikowski, Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica; 276 750,00 PLN – 100,00 pkt.
2) Firma Trasportowo-Sprzętowa Grzyb Artur, ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica; 396 407,51 PLN – 69,81 pkt.
3) ZBOiI E. Kucułyma Sp. z o.o., ul. Wiejska 90, 56-400 Oleśnica; 330 000,00 PLN – 83,86 pkt.
2. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców i nie odrzucił żadnej z ofert.
3. Jako najkorzystniejsza, została wybrana oferta: nr 1: Firma 90 Budownictwa Wodnego, Melior. i Robót Drogowych; 276 750,00 PLN – 100,00 pkt., oferta z najniższą ceną
4. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w dniu 22 maja 2014 r., tj. po upływie terminu 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia – na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym, celem ustalenia szczegółów zawarcia umowy.


Otrzymują:
1) Firma 90 Budownictwa Wodnego, Melior. i Robót Drogowych Jerzy Schabikowski, Sokołowice 109, 56-400 Oleśnica; biobud@op.pl
2) Firma Transportowo-Sprzętowa Grzyb Artur, ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica; artur.grzyb@post.pl
3) ZBOiI E. Kucułyma Sp. z o.o., ul. Wiejska 90, 56-400 Oleśnica; zboi@kuculyma.pl
4) Strona internetowa: http://bip.um.olesnica.pl/article/archive/56/ , tablica ogłoszeń
5) AB/SI-ZP a/a

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012