bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plObniżka cen za śmieci


Oleśnica, 07.03.2014 r.
W związku z obniżką od II kwartału 2014 r. stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie informuję, iż mieszkańcy którzy w ubiegłym roku składali deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązani są uczynić to ponownie.
Obowiązek składania deklaracji wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz.1399 ze zmianami). Niestety, mimo zapowiedzi Sejm nie uchwalił zmiany powyższej ustawy, która miała znieść obowiązek składania korekt deklaracji przy zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W celu usprawnienia całego procesu zbierania deklaracji w pokoju numer 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy zostaną uruchomione dwa stanowiska do obsługi klienta. Uzyskać tam będzie można niezbędne informacje na temat wypełniania deklaracji oraz indywidualny rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przypominam, że za I kwartał 2014 r. opłatę płacimy według starych stawek, termin tej płatności mija 31 marca.
Nowe stawki obowiązują od II kwartału 2014 r., to jest od 1 kwietnia 2014 r.
Nowe stawki za odpady komunalne zbierane selektywnie wynoszą 10 zł od osoby miesięcznie, gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób.
I tak odpowiednio:
1 - osobowe gospodarstwo domowe za odpady zbierane selektywnie zapłaci 30 zł za kwartał,
2 - osobowe gospodarstwo domowe za odpady zbierane selektywnie zapłaci 60 zł za kwartał,
3 - osobowe gospodarstwo domowe za odpady zbierane selektywnie zapłaci 90 zł za kwartał,
4 - osobowe gospodarstwo domowe za odpady zbierane selektywnie zapłaci 120 zł za kwartał.
W przypadku gospodarstw domowych liczących 5 i więcej osób obowiązuje stawka ryczałtowa 40 zł za miesiąc przy odpadach zbieranych selektywnie, tak więc takie gospodarstwo domowe zapłaci 120 zł za kwartał.
Serdecznie zapraszam do Urzędu Miasta Oleśnicy w celu złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz po odbiór indywidualnego rachunku bankowego dedykowanego do tychże opłat.
Zachęcam również do segregacji odpadów - ich recykling gwarantuje, że jako miasto nie poniesiemy konsekwencji finansowych związanych z wdrożeniem dyrektyw unijnych, będziemy wnosić znacznie niższe opłaty za korzystanie ze środowiska, a Oleśnica będzie miastem czystym i zadbanym.

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Jan Bronś


Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi „śmieciowej” można pobrać ze strony:
 BIP Urzędu Miasta Oleśnicy w zakładce „Urząd Miasta” (po wejściu w zakładkę) „karty usług –formularze”(wzory, druki, formularze),
 www.olesnica.pl/aktualnosci/gospodarka-odpadami,
oraz złożyć elektronicznie z wykorzystaniem ESP lub e-PUAP- deklaracje te powinny być opatrzone:
 Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 262),
 Podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 235).”
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012