bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Stolarskiej


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Stolarskiej (obręb Lucień):
- działki gruntu nr 80/3 AM 69 o pow. 288m2 oraz 80/5 AM 69 o pow. 266m2 (łączna powierzchnia działek 554 m2),
- działki gruntu nr 80/3 i 80/5 AM 69 o łącznej pow. 554m2,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 71/2013 o warunkach zabudowy z dnia 28 października 2013r., powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę pawilonu handlowego wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi i infrastrukturą drogową. Budowa zjazdu. W decyzji tej ustalono warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.
- KW nr WR1E/00040060/4,
- cena nieruchomości wynosi 88.453,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote),
- teren działki porośnięty dziką roślinnością trawiastą oraz drzewostanem bez wartości użytkowej dla realizowanej funkcji terenu,
- przez teren działek przebiega sieć kanalizacji deszczowej k800 i sieć telekomunikacyjna. Nad północną częścią działek przebiega napowietrzna linia energetyczna,
- dojazd na teren działek nr 80/3 i 80/5 możliwy z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej kostka betonową,
- działki położone są na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną,
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy),
- wadium wynosi 9.000,00 zł. (słownie złotych: dziewięć tysięcy).

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 10 kwietnia 2014r. o godz. 1045 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta ).
Najpóźniej do dnia 04 kwietnia 2014r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Cena sprzedaży w/w gruntów, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług(tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu
i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012