bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZAWIADOMIENIE


Oleśnica, dnia 25 lutego 2014r.


ZAWIADOMIENIE

GR.6220.3.10.2014

Na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
z a w i a d a m i a m
że Burmistrz Miasta Oleśnicy na wniosek z dnia 13.01.2014r. złożony przez Inwestora – Miejską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 17, 56-400 Oleśnica wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.02.2014r. znak GR.6220.3.9.2014 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”
Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 102, w godzinach pracy urzędu, tj. od 08:00 do 16:00.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012