bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plP O S T A N O W I E N I E


Oleśnica, dnia 18.02.2014r.
P O S T A N O W I E N I E


GR.6220.1.10.2014

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),
§ 3 ust. 1 pkt 52 lit. „b” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) w związku z art. 123 i 124 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), a także biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 05.02.2014r. (data wpływu do urzędu: 07.02.2014r.) znak: WOOŚ.4240.36.2014.EJ oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy z dnia 05.02.2014r. (data wpływu do urzędu: 07.02.2014r.) znak: ZNS-61-08/MS/2014

p o s t a n a w i a m
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy solarnej fotowoltanicznej na działce nr 2 obręb Rataje gmina Oleśnica-miasto”.


U z a s a d n i e n i e
Inwestor – Solar Park Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Ślężna nr 146-148,
53-111 Wrocław wnioskiem z dnia 08.01.2014r. zwrócił się do Burmistrza Miasta Oleśnicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku załączono wszystkie wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) dokumenty, jednak nie dołączono dowodu wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożonego wniosku. Wszystkie braki we wniosku zostały ostatecznie uzupełnione w dniu 17.01.2014r.
Zawiadomieniem z dnia 20.01.2014r. znak: GR.6220.1.4.2014 Burmistrz Miasta Oleśnicy powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji o prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art.64 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Organy te wydały opinie:
– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postanowienie z dnia 05.02.2014r. (data wpływu do urzędu: 07.02.2014r.) znak: WOOŚ.4240.36.2014.EJ wyrażające opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy – postanowienie z dnia 05.02.2014r. (data wpływu do urzędu: 07.02.2014r.) znak: ZNS-61-08/MS/2014 wyrażające opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. „b” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), przedsięwzięcie to kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu może być wymagany.
Burmistrz Miasta Oleśnicy po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji, uwzględniając aspekty uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) tj. rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, a także emisje i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji, wielkość i złożoność oddziaływania oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony oraz niewielkie ryzyko wystąpienia poważnej awarii, a także biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Nieruchomość, na której realizowane jest przedsięwzięcie (działka nr 2 AM 3) nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie teren ten wykorzystywany jest na cele rolne. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością usunięcia jakichkolwiek zadrzewień lub zakrzewień. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane – użytki rolne, pola uprawne oraz infrastruktura drogowa. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 345m, natomiast najbliższa zabudowa gospodarcza w odległości ok. 230m. W rejonie inwestycji nie znajdują się również żadne cieki powierzchniowe.
Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż celem przedsięwzięcia jest budowa farmy fotowoltanicznej o mocy do 1MW. Powierzchnia zabudowy planowanych ogniw solarnych wyniesie 4057,5m2, powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu 11098m2. Teren pomiędzy rzędami baterii jak i pod nimi zostanie biologicznie czynny. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury drogowej (droga powiatowa nr 2014D). Ponadto wokół całego terenu inwestycji wykonana zostanie nieutwardzona ścieżka technologiczna, umożliwiająca dostęp do poszczególnych sekcji.
W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie infrastruktury elektroenergetycznej w postaci paneli fotowoltanicznych (do 10000 sztuk, w zależności od mocy nominalnej i wielkości pojedynczego modułu), przetwornic, linii energetycznych, stacji transformatorowych kontenerowych (3 szt.) oraz innych elementów wchodzących w skład instalacji farmy solarnej. Panele solarne zostaną zamontowane na stalowych konstrukcjach wspornych wbijanych w grunt (nachylonych pod kątem od 23 do 28 stopni), co nie pociąga za sobą konieczności wykonania fundamentów. Teren farmy solarnej zostanie ogrodzony płotem zabezpieczającym przed wtargnięciem osób postronnych oraz zabezpieczony systemem alarmowo-monitoringowym.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą się pojawiały takie uciążliwości jak: emisja gazów i pyłów oraz hałasu, pochodzące od silników spalinowych pracujących maszyn i urządzeń (wiertnie/palownice, płyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne, wózki widłowe, dźwigi do 3,5 tony). Będą to oddziaływania krótkotrwałe, odwracalne i ustąpią po zakończeniu etapu realizacji, nie powodując trwałych zmian w środowisku.
W celu minimalizacji zagrożenia zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi ze sprzętu budowlanego oraz środków transportu, wykorzystywany będzie w pełni sprawny sprzęt, ewentualne drobne naprawy sprzętu będą prowadzone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio przystosowanych. Dodatkowo na terenie inwestycji nie będą magazynowane oleje, smary itp.
Ścieki socjalno-bytowe pochodzące z zaplecza budowy, będą gromadzone w przenośnych kabinach, a następnie wywożone przez uprawnione podmioty. Odpady powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą selektywnie gromadzone w odpowiednich pojemnikach, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia. Powstałe masy ziemne wykorzystane zostaną w granicach przedsięwzięcia do zagospodarowania terenu.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia z elektrowni fotowoltanicznej nie będą generowane zanieczyszczenia do powietrza, nie powinno również dochodzić do ponadnormatywnej emisji hałasu oraz pól elektromagnetycznych. Transformatory będą umieszczone wewnątrz kontenerów, jako dodatkowa izolacja akustyczna. Pod każdym stanowiskiem transformatorów umieszczone zostaną misy olejowe, przechwytujące ewentualne wycieki oleju. W celu minimalizacji refleksów świetlnych, panele pokryte zostaną powłoką antyrefleksyjną.
Mycie paneli odbywać się będzie przy użyciu wody oraz środków biodegradowalnych. Odpady powstające podczas prac konserwacyjnych związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń technicznych, będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na ścieżce jak i w międzyrzędziach paneli w czasie eksploatacji planuje się wykaszać roślinność (trawy) do wysokości ok. 10 cm, tak by nie porastała paneli fotowoltanicznych. Trawa po koszeniu będzie rozdrabniana, aby nie zachodziła konieczność jej zbierania.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości nie będzie wymuszała konieczności wyłączenia terenu zajętego pod ogniwa z użytkowania rolniczego, ponadto będzie ona miała charakter wyłącznie czasowy i będzie całkowicie odwracalna.
Wielkość rocznej czystej produkcji energii elektrycznej z farmy solarnej o mocy
1 MW może wynieść około 1000MWh. Pozwoli to na zmniejszenie emisji CO2 w ilości około 300 000 kg/rok w stosunku do tej samej ilości energii wytworzonej ze spalania paliw kopalnych (węgiel).
Nie przewiduje się również konfliktów społecznych, związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia oraz jego eksploatacją, ponieważ nie zagraża ono poszczególnym komponentom środowiska, a przede wszystkim mieszkańcom.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000 oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000 i z tego względu, jak również z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres realizowanych prac oraz krótkotrwałe oddziaływanie na etapie funkcjonowania inwestycji, nie powinno znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 –Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego” PHL020091 znajduje się w odległości ok. 1,5 km. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000.
Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajdują się uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Inwestycja nie jest także zlokalizowana na obszarach wybrzeży, obszarów górskich lub leśnych, obszarach przylegających do jezior oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie obejmuje również terenów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. W sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się zbiorniki wodne.
Z uwagi na to, że przedsięwzięcie realizowane jest w znacznej odległości od granic kraju oraz ze względu na ograniczony do najbliższego otoczenia zasięg oddziaływania, nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Na podstawie dostarczonej karty informacyjnej o przedmiotowym przedsięwzięciu oraz w wyniku analizy parametrów eksploatacyjnych, warunków środowiskowych i terenowych uznano, że zasadne jest odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012