bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plP O S T A N O W I E N I E


Oleśnica, dnia 14.02.2014r.


P O S T A N O W I E N I EGR.6220.3.8.2014

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.),
§ 3 ust. 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) w związku z art. 123 i 124 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), a także biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 31.01.2014r. (data wpływu do urzędu: 05.02.2014r.) znak: WOOŚ.4240.28.2014.JNK oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy z dnia 05.02.2014r. (data wpływu do urzędu: 07.02.2014r.) znak: ZNS-61-07/MS/2014

p o s t a n a w i a m
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”


U z a s a d n i e n i e
Inwestor – Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. wnioskiem z dnia 13.01.2014r. zwrócił się do Burmistrza Miasta Oleśnicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku załączono wszystkie wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) dokumenty.
Zawiadomieniem z dnia 15.01.2014r. znak: GR.6220.3.2.2014 Burmistrz Miasta Oleśnicy powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji o prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art.64 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Organy te wydały opinie:
– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postanowienie z dnia 31.01.2014r. (data wpływu do urzędu: 05.02.2014r.) znak: WOOŚ.4240.28.2014.JNK wyrażające opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy – postanowienie z dnia 05.02.2014r. (data wpływu do urzędu: 07.02.2014r.) znak: ZNS-61-07/MS/2014 wyrażające opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 77 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), przedsięwzięcie to kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu może być wymagany.
Burmistrz Miasta Oleśnicy po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji, uwzględniając aspekty uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227ze zm.) tj. rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, a także emisje i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji, wielkość i złożoność oddziaływania oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony oraz niewielkie ryzyko wystąpienia poważnej awarii, a także biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Nieruchomość, na której realizowane jest przedsięwzięcie (działka nr 23/2 AM 78) nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie przeznaczonym pod inwestycję w chwili obecnej funkcjonuje oczyszczalnia ścieków oraz trwa budowa instalacji do stabilizacji tlenowej i kompostowania odpadów, w tym osadów ściekowych, co pozwoli na zagospodarowanie wytwarzanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Oleśnicy. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej od działki 23/2 AM-78 położone są w kierunku wschodnim, w odległości ok. 450m (przy ul. Wiejskiej w Oleśnicy). W kierunku północno-zachodnim znajdują się zabudowania mieszkaniowe miejscowości Smardzów (ok. 850m od terenu inwestycji).
Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż celem modernizacji oczyszczalni ścieków jest uzyskanie odpowiednich parametrów osadów ściekowych oraz odpadów przeznaczonych do kompostowania, pozwalających wytworzyć odpowiedni produkt, nadający się do wykorzystania jako kompost. W ramach przedsięwzięcia nastąpi dostawa oraz montaż urządzeń i maszyn (stacjonarnych i mobilnych) w układzie technologicznym na oczyszczalni ścieków, a także wykonanie przyłączy energetycznych, które pozwolą na odpowiednią przeróbkę osadów ściekowych.
W ramach modernizacji planuje się wyposażenie nieruchomości w:
- stację odwadniania osadu z wirówką w celu modernizacji układu odwadniania,
- rozdrabniacz do materiału strukturalnego, w celu przygotowania odpowiedniej struktury do procesu stabilizacji,
- homogenizator – mieszalnik do wymieszania materiału strukturalnego z osadami ściekowymi,
- przerzucarkę (bramową) do przerzucania materiału na placu dojrzewania, w celu jego natlenienia,
- urządzenie do uszlachetniania materiału wyjściowego, dzięki czemu zostanie on oczyszczony z części lekkich (typu tworzywo sztuczne), części ciężkich (typu kamienie), części metalowych (separator metali żelaznych), w celu uzyskania lepszej jakości produktu (nawóz, środek wspomagający uprawę roślin),
- sito (o średnicy oczek ok. 20 mm) do wydzielenia frakcji drobnych(nawozu, kompostu) od frakcji grubej, która zostanie zawrócona jako struktura,
- ładowarkę kołową z osprzętem – do załadunku, rozładunku odpadów z tuneli i/lub homogenizacji odpadów za pomocą specjalnego osprzętu (łyżka mieszająca), transportu materiału, ułożenia i rozebrania pryzm kompostowych.
Montaż stacji odwadniania osadu zostanie dokonany w budynku mechanicznego zagęszczania osadu z pomieszczeniami technicznymi, natomiast montaż pozostałych urządzeń nastąpi na placu technologicznym, wchodzącym w skład instalacji do stabilizacji tlenowej. Nie zaistnieje zatem konieczność wykonania nowych obiektów budowlanych, realizacja inwestycji nie będzie również skutkowała ingerencją w roślinność znajdującą się w obrębie nieruchomości. Celem realizacji przedsięwzięcia wykorzystane zostaną maszyny i urządzenia napędzane olejem napędowym, typu: koparko-ładowarki, samochody ciężarowe, zagęszczarki gruntów. W wyniku ich działania powstawać będą takie uciążliwości jak hałas i emisja spalin. Jednak z uwagi na niewielki zakres prac ich czas oddziaływania będzie krótkotrwały. Na etapie realizacji wykorzystane zostaną: woda, energia elektryczna, paliwo do pojazdów i maszyn, cement, piasek, tłuczeń, beton, żelazo, stal. Natomiast na etapie eksploatacji przewiduje się wykorzystywanie następujących surowców: energia elektryczna (o mocy przyłączeniowej wykorzystywanych urządzeń ok. 240-400 kW) oraz olej napędowy (w zależności od zapotrzebowania na czas działania poszczególnych urządzeń).
Celem ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko na etapie realizacji przedsięwzięcia podejmowane będą działania takie jak: odpowiednia organizacja placu budowy, minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz życie i zdrowie ludzi, minimalizacja emisji spalin i hałasu oraz pylenia maszyn i pojazdów, zabezpieczenie gruntu przed substancjami ropopochodnymi.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne odbywało się będzie m.in. poprzez:
- minimalizowanie emisji spalin i hałasu, związanych z pracą ładowarki, przerzucarki, rozdrabniacza – wyłączanie silników w trakcie postoju i przerw w pracy,
- wstrzymanie procesów homogenizacji, przerzucania pryzm, załadunku i rozładunku tuneli, waloryzacji kompostu podczas porywistego wiatru, mogącego powodować nadmierne pylenie,
- eksploatację wykorzystywanych maszyn i urządzeń wyłącznie na uszczelnionych i skanalizowanych placach,
- bieżące przeglądy i naprawy eksploatowanych urządzeń, w celu wyeliminowania ewentualnych usterek, mogących mieć wpływ na zwiększone zużycie wykorzystywanych paliw i energii.
Oddziaływanie przedsięwzięcia w niewielkim zakresie będzie wykraczało poza miejsce prowadzonych robót na terenie oczyszczalni ścieków. Uciążliwości realizacyjne, związane ze zwiększoną emisją spalin i pyłów do powietrza, emisją hałasu pochodzącego z pracy sprzętu budowlanego i pojazdów, będą miały charakter krótkotrwały i zanikną wraz z zakończeniem robót budowlanych. Inwestycja realizowana będzie na terenie oczyszczalni ścieków, której powierzchnia po modernizacji, ilość i sposób odprowadzania ścieków nie ulegną zmianie. Nie zmieni się sposób użytkowania i przeznaczenie terenu. Planowane przedsięwzięcie, przy prawidłowym wykonaniu prac i obiektów o nawierzchniach szczelnych, utwardzonych, z przyłączeniem do kanalizacji miejskiej, nie będzie miała wpływu na stan jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych.
Zamontowane urządzenia nie spowodują zmiany całego założonego procesu przetwarzania osadów ściekowych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji. Zastosowanie specjalistycznych urządzeń do poszczególnych etapów procesu pozwoli na uzyskanie znacznie lepszych efektów poprzez zoptymalizowanie całego procesu oraz uzyskanie kompostu o podwyższonych parametrach, co umożliwi dodatkowo rozszerzenie zakresu jego zastosowania.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii.
Nie przewiduje się również konfliktów społecznych, związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia oraz jego eksploatacją, ponieważ nie zagraża ono poszczególnym komponentom środowiska, a przede wszystkim mieszkańcom.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000 oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000 i z tego względu, jak również z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres realizowanych prac oraz krótkotrwałe oddziaływanie na etapie funkcjonowania inwestycji, nie powinno znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 –Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego” PHL020091 znajduje się w odległości ok. 3,5 km. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000.
Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajdują się uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Inwestycja nie jest także zlokalizowana na obszarach wybrzeży, obszarów górskich lub leśnych, obszarach przylegających do jezior oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie obejmuje również terenów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. W sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się zbiorniki wodne.
Z uwagi na to, że przedsięwzięcie realizowane jest w znacznej odległości od granic kraju oraz ze względu na ograniczony do najbliższego otoczenia zasięg oddziaływania, nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Na podstawie dostarczonej karty informacyjnej o przedmiotowym przedsięwzięciu oraz w wyniku analizy parametrów eksploatacyjnych, warunków środowiskowych i terenowych uznano, że zasadne jest odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012