bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOBWIESZCZENIE


Oleśnica, dnia 22 listopada 2013r.

OBWIESZCZENIE


GR.6220.12.12.2013

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

z a w i a d a m i a m
że Burmistrz Miasta Oleśnicy na wniosek z dnia 23.08.2013r. (data wpływu do tut. urzędu 02.09.2013r.) złożony przez Miasto Oleśnica, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Kierownik Pracowni Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL” Pan Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów, wydał postanowienie z dnia 22.11.2013r. znak GR.6220.12.11.2013 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla działek z przeznaczeniem pod działalność usługową, położonych pomiędzy ul. Dobroszycką, a torami linii kolejowej Oleśnica-Ostrów Wlkp. w Oleśnicy”.

Strony zainteresowane mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy w tutejszym urzędzie, w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 102, w godzinach pracy urzędu, tj. od 08:00 do 16:00.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012