bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 63


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 63 (obręb Oleśnica):
- działka gruntu nr 8/16 AM 23 o pow. 1.289m2,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 2/2008 z dnia 17 stycznia 2008r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- KW nr WR1E/00043573/4,
- cena nieruchomości wraz z drzewostanem wynosi 363.524,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote),
- przedmiotowa działka posiada kształt wielokąta nieforemnego i charakteryzuje się dogodnym ukształtowaniem terenu,
- teren działki porośnięty jest roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami liściastymi bez wartości użytkowej dla realizowanej funkcji terenu, polepszającymi warunki sąsiedzkie. Dojazd na teren działki możliwy jest z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej,
- przez teren działki przebiegają sieci: wodna (wA32), gazowa, kanalizacji deszczowej i telefoniczna, energetyczna i kanalizacji sanitarnej na granicy działki. Cześć sieci rozprowadzona jest po terenie działki jako pozostałość przyłączy do nieistniejących już budynków,
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 380.000,00 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt tysięcy),
- wadium wynosi 38.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy).

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 19 grudnia 2013r. o godz. 1100 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).
Najpóźniej do dnia 13 grudnia 2013 r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Cena sprzedaży w/w gruntów, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej
przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu
i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012