bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o III-przet. na sprzedaż dział. grunt. położ. w Oleśnicy przy ul. Gryczanej i Pszenicznej


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
Ogłasza III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
położonych w Oleśnicy

Lp / Adres nieruchomości / Numer działki / Arkusz mapy / Powierzchnia działki w m2 / Cena nieruchomości (zł) / Cena wywoławcza (zł) / Wadium
1. - ul. Pszeniczna 19 - 56 - 92 - 800 - 90.048,00 -80.000,00 -8.000,00
2. - ul. Gryczana 4 - 147 - 98 - 1.106 - 121.395,00 - 100.000,00 - 10.000,00
3. - ul. Gryczana 22 - 130 - 94 - 913 - 102.101,00 - 90.000,00 - 9.000,00
4. - ul. Gryczana 23 - 119 - 94 - 982 - 111.516,00 - 93.000,00 - 9.300,00
5. - ul. Gryczana 25 - 120 - 94 - 983 - 109.477,00 - 94.000,00 - 9.400,00
6. - ul. Gryczana 36 - 144 - 94 - 1.082 - 116.575,00 - 102.000,00 - 10.200,00

Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Nieruchomości uregulowane w księdze wieczystej nr WR1E/00075657/0.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Oleśnica, obejmującą obszar położony w rejonie ulicy Pszenicznej obręb Lucień, uchwaloną przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą Nr XLI/308/2002 z dnia 1 marca 2002r. ogłoszoną w Dz. Urzędowym Woj. Dolnośląskiego nr 63 poz. 1271 z dnia 29 kwietnia 2002r., powyższe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Teren w/w działek porośnięty dziką roślinnością trawiastą. Na terenie dz. nr 144 zlokalizowana jest niewielka szopa drewniana w słabym stanie technicznym, a także znajduje się kilka drzew owocowych bez wartości użytkowej.
Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
Działka 147 AM 98 położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: wodną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz instalację elektryczną, przebiegającą w drodze dojazdowej (asfaltowej).
Działka nr 144 AM 94 uzbrojona jest w instalację wodną . Instalacja elektryczna przy granicy działki w drodze dojazdowej. Instalacja kanalizacji sanitarnej w sąsiedztwie.
Działka nr 56 AM 92 położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: wodną, elektryczną oraz gazową i kanalizację deszczowa przebiegającą w drodze dojazdowej. W pobliżu wymienionej działki przebiega instalacja elektryczna – w odległości ok. 15 m.
Działka nr 119 AM 94 uzbrojone jest w instalację wodną. W pobliżu działki przebiega instalacja gazowa (w odległości ok.15 m) i elektryczna (w odległości ok.60 m).
Działka nr 130 AM 94 uzbrojona jest w instalację wodną i kanalizacyjną. W pobliżu działki, w drodze dojazdowej przebiega instalacja elektryczna i kanalizacji deszczowej. Instalacja gazowa oddalona w odległości ok.45 m.
Działka nr 120 AM 94 uzbrojone jest w instalacje wodną i kanalizacyjną. W pobliżu działki, w drodze dojazdowej przebiega instalacja elektryczna i kanalizacji deszczowej. Instalacja gazowa oddalona w odległości ok.45 m.
Przetarg na wyżej wymienione nieruchomości, odbędzie się dnia 07 listopada 2013 r. o godz. 1100 (w Sali Narad – pokój nr 5 obok Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy).
Najpóźniej do dnia 31 października 2013r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce.

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012