bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOBWIESZCZENIE


Oleśnica, dnia 26 września 2013r.


OBWIESZCZENIEGR.6220.10.9.2013

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

z a w i a d a m i a m
że Burmistrz Miasta Oleśnicy na wniosek z dnia 29.03.2013r. złożony przez Miasto Oleśnica, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Kierownik Pracowni Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL” Pan Kazimierz Strzelczyk, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów, wydał postanowienie z dnia 26.09.2013r. znak GR.6220.10.8.2013 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego budowy dróg o nawierzchni utwardzonej bez chodników z wjazdami utwardzonymi na przyległe posesje oraz kanalizacją deszczową w ul. Pogodnej, Błękitnej, Miodowej i Tęczowej w Oleśnicy”

Strony zainteresowane mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy w tutejszym urzędzie, w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 102, w godzinach pracy urzędu, tj. od 08:00 do 16:00.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012