bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego


Oleśnica, dnia 04.09.2013r.


ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
GR.6220.11.3.2013

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze. zm)
zawiadamiam
że na wniosek Miasta Oleśnicy, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Pan Kazimierz Strzelczyk – Kierownik Pracowni Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL”, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z koncepcją dróg o nawierzchni utwardzonej z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz kanalizacją deszczową dla osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego pomiędzy ul. Dobroszycką, ul. Jarzynową, ul. Wielkopolną w Oleśnicy”.
Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213 poz. 1397) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 73 § 1 w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów (Urząd Miasta Oleśnicy, Wydział GGGRiOŚ, pokój nr 102).
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 osób, zgodnie z
art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008r. nr 199 poz.1227) w związku z art. 49 K.p.a. – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oleśnicy oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek – Ratusz.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po otrzymaniu uzgodnień:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012