bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZAWIADOMIENIE


Oleśnica, dnia 12 lipca 2013r.ZAWIADOMIENIE

GR.6220.8.14.2013

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.)
z a w i a d a m i a m
że Burmistrz Miasta Oleśnicy na wniosek z dnia 19.04.2013r. złożony przez Panią Jolantę Jurek, ul. Kresowa 2, 56-400 Oleśnica, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.07.2013r. znak GR.6220.8.13.2013r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zbieranie odpadów w Oleśnicy ul. Kresowa 2”
Ponadto informuję, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 102, w godzinach pracy urzędu, tj. od 08:00 do 16:00.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012