bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o II-przet. na sprzedaż dział. grunt. położ. w Oleśnicy przy ul. Gryczanej i Pszenicznej


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
Ogłasza II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
położonych w Oleśnicy

Lp / Adres nieruchomości / Numer działki / Arkusz mapy / Powierzchnia działki w m2 / Cena nieruchomości (zł) / Cena wywoławcza (zł) / Wadium
1. - ul. Pszeniczna 19 - 56 - 92 - 800 - 90.048,00 - 85.000,00 - 8.500,00
2. - ul. Gryczana 4 - 147 - 98 - 1.106 - 121.395,00 - 105.000,00 - 10.500,00
3. - ul. Gryczana 22 - 130 - 94 - 913 - 102.101,00 - 95.000,00 - 9.500,00
4. - ul. Gryczana 23 - 119 - 94 - 982 - 111.516,00 - 98.000,00 - 9.800,00
5. - ul. Gryczana 25 - 120 - 94 - 983 - 109.477,00 - 99.000,00 - 9.900,00
6. - ul. Gryczana 36 - 144 - 94 - 1.082 - 116.575,00 - 107.000,00 - 10.700,00

Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Nieruchomości uregulowane w księdze wieczystej nr WR1E/00075657/0.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: zgodnie ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Oleśnica, obejmującą obszar położony w rejonie ulicy Pszenicznej obręb Lucień, uchwaloną przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą Nr XLI/308/2002 z dnia 1 marca 2002r. ogłoszoną w Dz. Urzędowym Woj. Dolnośląskiego nr 63 poz. 1271 z dnia 29 kwietnia 2002r., powyższe nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Teren w/w działek porośnięty dziką roślinnością trawiastą. Na terenie dz. nr 144 zlokalizowana jest niewielka szopa drewniana w słabym stanie technicznym, a także znajduje się kilka drzew owocowych bez wartości użytkowej.
Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
Działka 147 AM 98 położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: wodną, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz instalację elektryczną, przebiegającą w drodze dojazdowej (asfaltowej).
Działka nr 144 AM 94 uzbrojona jest w instalację wodną . Instalacja elektryczna przy granicy działki w drodze dojazdowej. Instalacja kanalizacji sanitarnej w sąsiedztwie..
Działka nr 56 AM 92 położona jest na terenie uzbrojonym w instalacje: wodną, elektryczną oraz gazową i kanalizację deszczowa przebiegającą w drodze dojazdowej. W pobliżu wymienionej działki przebiega instalacja elektryczna – w odległości ok. 15 m.
Działka nr 119 AM 94 uzbrojone jest w instalację wodną. W pobliżu działki przebiega instalacja gazowa (w odległości ok.15 m) i elektryczna (w odległości ok.60 m).
Działka nr 130 AM 94 uzbrojona jest w instalację wodną i kanalizacyjną. W pobliżu działki, w drodze dojazdowej przebiega instalacja elektryczna i kanalizacji deszczowej. Instalacja gazowa oddalona w odległości ok.45 m.
Działka nr 120 AM 94 uzbrojone jest w instalacje wodną i kanalizacyjną. W pobliżu działki, w drodze dojazdowej przebiega instalacja elektryczna i kanalizacji deszczowej. Instalacja gazowa oddalona w odległości ok.45 m.
Przetarg na wyżej wymienione nieruchomości, odbędzie się dnia 29 sierpnia 2013 r. o godz. 1100 (w Sali Narad – pokój nr 5 obok Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy).
Najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2013r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012