bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o II-przet. na sprzed. dział. grunt. położ. w Oleśnicy przy ul. Lotniczej 30e-30g


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
Ogłasza II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
położonych w Oleśnicy

Lp / Adres nieruchomości / Numer działki / Arkusz mapy / Powierzchnia działki w m2 / Numer Decyzji o warunkach zabudowy / Cena nieruchomości (zł) / Cena wywoławcza (zł) / Wadium
1. - ul. Lotnicza 30e - 158/17 - 30 - 431 - 16/2009 - 61.594,00 - 60.000,00 - 6.000,00
2. - ul. Lotnicza 30f - 158/18 - 30 - 431 - 17/2009 - 61.594,00 - 60.000,00 - 6.000,00
3. - ul. Lotnicza 30g - 158/19 - 30 - 606 - 15/2009 - 83.895,00 - 79.000,00 - 7.900,00

Cena sprzedaży gruntu, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Nieruchomości uregulowane w księdze wieczystej nr WR1E/00042638/1.
Zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 15/2009, 16/2009, 17/2009 z dnia 04 marca 2009 o warunkach zabudowy, powyższe nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi.

Teren w/w działek porośnięty dziką roślinnością trawiastą.
Powyższe nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
W ulicy Lotniczej znajduje się uzbrojenie w sieci: energetyczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną i telekomunikacyjną.

Przetarg na wyżej wymienione nieruchomości, odbędzie się dnia 29 sierpnia 2013 r. o godz. 1045 (w Sali Narad – pokój nr 5 obok Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy).
Najpóźniej do dnia 23 sierpnia 2013r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży działki gruntu płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012