bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o II-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 81


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza :

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 81:
- lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze, w budynku mieszkalnym, figurującym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, przy ul. Krzywoustego 81, na działce nr 19 AM 25, obejmujący: 4-pokoje, kuchnię, spiżarkę, łazienkę z w.c., przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 82,50m2 ,
- udział w nieruchomości wspólnej: we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz ułamkowa część zabudowanej działki, w prawie współużytkowania wieczystego gruntu – działki nr 19 AM 25 o powierzchni 1.924 m2 , stanowiącej własność Skarbu Państwa, w wysokości 7,87%,
- nieruchomość jest uregulowana w księdze wieczystej nr KW nr WR1E/00054901/3,
- nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn.: 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej (szeregowej, bliźniaczej, wolnostojącej), brutto, wraz z zabudową gospodarczą, obiektami usługowymi (w tym usługi), niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią urządzoną. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne,
- cena nieruchomości (lokalu wraz z udziałem w prawie współużytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa)– wynosi 204.203,00 zł,
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170.000,00 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- wadium wynosi 17.000,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy złotych).
Przetarg na wyżej wymieniony lokal, odbędzie się dnia 22 sierpnia 2013 r. o godz. 1030 (w Sali Narad – pokój nr 5 obok Punktu informacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy ).
Najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2013r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości (lokalu wraz z udziałem w prawie współużytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa) płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność /cena lokalu– jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Powyższa nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się we współużytkowaniu wieczystym do dnia 24.01.2101r.
Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu współużytkowania wieczystego w/w nieruchomości gruntowej wynosi 1%. Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji w okresach nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłatę roczną należy wnosić do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej , koszty notarialne i sądowe, kwotę funduszu remontowego oraz opłaty podatkowe.
Sprzedawca oświadcza, że nie jest w posiadaniu świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży, ani świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, w którym znajduje się ten lokal.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600. Nieruchomość można obejrzeć w dniu 25 lipca 2013 r. w godz. od 1200 do 1230, po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych w Oleśnicy, tel. 398–09-10 (11).
.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012