bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o I-przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Pl. Zwycięstwa


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:
I-przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Oleśnicy przy:
Pl. Zwycięstwa o powierzchni 100m2 :
- część działki gruntu nr 48/1 AM 24 o pow. 13250 m2,
- nieruchomość przeznaczona na działalność nieuciążliwą dla środowiska, bez możliwości trwałej zabudowy,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 95/2009 z dnia 07.08.2009r. o warunkach zabudowy, przeniesioną Decyzją nr 4/2010 z dnia 18.05.2010r. na inwestora oraz zmienioną Decyzją Nr 79/2010 z dnia 23.07.2010r. o zmianie dotychczasowej decyzji o nr 95/2009 z dnia 07.08.2009r. w zakresie adresu przedmiotowej inwestycji, a następnie przeniesioną Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 3/2013 z dnia 22.05.2013r. na Miasto Oleśnicę, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budynek usług gastronomicznych wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, na części działek o nr 48/1 i 52/10 AM 24 obręb Oleśnica, położonych przy ul. Plac Zwycięstwa w Oleśnicy,
- realizacja inwestycji na działce będącej przedmiotem przetargu lokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków dla Miasta Oleśnicy,
- zamierzenie należy uzgodnić z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu /dotyczy formy i ochrony zabytków archeologicznych/,
- stawka wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 8,00 zł netto za 1 m2,
- okres dzierżawy wynosi 5 lat,
- czynsz dzierżawy należy regulować z góry, do dnia 10 każdego miesiąca,
- stawka czynszu za dzierżawę będzie aktualizowana corocznie, nie więcej niż o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany w Monitorze Polskim,
- nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- wadium wynosi 300 zł. (słownie: trzysta złotych ).

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom oraz osoby które:
1. maja zaległości finansowe wobec Miasta Oleśnicy, Urzędu Skarbowego, ZUS
2. bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Oleśnicy, w ostatnich 3-ch latach,
3. bez uzasadnionej przyczyny korzystają bezumownie z nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Oleśnicy,
4. korzystają z nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Miasta Oleśnicy, niezgodnie z przeznaczeniem.


Każdy uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzania przetargów o wysokość stawek miesięcznych czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz z warunkami na jakich zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości, a także że przyjmuje warunki Regulaminu bez zastrzeżeń.
Na przyszłym dzierżawcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej. W czasie oczekiwania na te dokumenty dzierżawca nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty czynszu dzierżawę nieruchomości.
Do stawki czynszu osiągniętej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Przetarg odbędzie się dnia 25.07.2013 r. o godz. 1000 (w sali nr 5, obok Punktu informacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy).
Najpóźniej do dnia 17.07.2013r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy dzierżawy.

Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.
Z Regulaminem przeprowadzenia przetargu o wysokość stawek miesięcznych czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych a także z innymi informacjami dotyczącymi przetargu można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1500.

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012