bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plP O S T A N O W I E N I E


Oleśnica, dnia 01.07.2013r.

P O S T A N O W I E N I E


GR.6220.8.11.2013

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) w związku z art. 123 i 124 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), a także biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17.05.2013r. (data wpływu do urzędu: 22.05.2013r.) znak: WOOŚ.4240.351.2013.MB

p o s t a n a w i a m
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zbieranie odpadów w Oleśnicy ul. Kresowa 2”


U z a s a d n i e n i e
Wnioskodawca –Jolanta Jurek, ul. Kresowa 2, 56-400 Oleśnica, wnioskiem z dnia 19.04.2013r. zwróciła się do Burmistrza Miasta Oleśnicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku załączono wszystkie wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.). dokumenty.
Zawiadomieniem z dnia 24.04.2013r. znak: GR.6220.8.2.2013 Burmistrz Miasta Oleśnicy powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji o prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art.64 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Organy te wydały opinie:
– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postanowienie z dnia 17.05.2013r. (data wpływu do urzędu: 22.05.2013r.) znak: WOOŚ.4240.351.2013.MB wyrażające opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy – pismo z dnia 16.05.2013r. (data wpływu do tut. urzędu 20.05.2013r.) znak ZNS-MS-61-20/2013 z informacją o wstrzymaniu się z zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Burmistrza Miasta Oleśnicy kwestii zgodności planowanej inwestycji z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz pismo z dnia 24.06.2013r. (data wpływu do tut. urzędu 27.06.2013r.) znak ZNS-MS-61-20/2013 informujące, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wydaje opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) – tj. zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Nieruchomość, na której realizowane jest przedsięwzięcie (działka nr 279 AM 30) objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Krzywoustego, Lotniczej i Wileńskiej w Oleśnicy, uchwalonego przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą Nr IV/28/2011 z dnia 25 stycznia 2011r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa dolnośląskiego nr 57, poz. 790 z dnia 14.03.2011r. Zgodnie z § 22 ust. 1 w/w uchwały nieruchomość, na której prowadzona jest w chwili obecnej działalność, oznaczona została symbolem
„1U” – przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa oraz przeznaczenie uzupełniające: parkingi, mała architektura, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia towarzyszące. Natomiast zgodnie z § 12 pkt 6 w/w uchwały na terenie objętym planem zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i ulic publicznych.
Jednakże zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012r., poz. 647 ze zm.), tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem. Wnioskodawca prowadzi na przedmiotowej nieruchomości nieprzerwanie od 2004r. do chwili obecnej działalność gospodarczą w zakresie zbierania odpadów na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 sierpnia 2004r. znak OS.7646o/71/2004, obowiązującej do dnia 30 czerwca 2014r.
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), przedsięwzięcie to kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu może być wymagany.
Burmistrz Miasta Oleśnicy po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji, uwzględniając aspekty uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227ze zm.) tj. rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, a także emisje i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji, wielkość i złożoność oddziaływania oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony oraz niewielkie ryzyko wystąpienia poważnej awarii, a także biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż inwestycja realizowana będzie na terenie działki 279 AM 30 obręb Oleśnica. Nieruchomość, na której prowadzona jest działalność, zlokalizowana jest przy
ul. Kresowej 2 w Oleśnicy. Teren jest w całości uzbrojony, ogrodzony, oświetlony, utwardzony (wybetonowany), z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych poprzez kratki ściekowe do miejskiej kanalizacji.
W ramach inwestycji prowadzona jest zbiórka odpadów takich jak:
15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,
15 01 04 – opakowania z metali,
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,
16 01 17 – metale żelazne,
16 01 18 – metale nieżelazne,
17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,
17 04 02 – aluminium,
17 04 03 – ołów,
17 04 04 – cynk,
17 04 05 – żelazo i stal,
17 04 06 – cyna,
17 04 07 – mieszaniny metali,
19 12 02 – metale żelazne,
19 12 03 – metale nieżelazne.

W ramach inwestycji nie zostaną przeprowadzone żadne prace związane z organizacją punktu zbierania odpadów. Na terenie nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, będący własnością wnioskodawcy, w którym wydzielone zostało pomieszczenie pełniące funkcję biura obsługi klienta. Punkt zbierania odpadów wyposażony jest w dwie wagi:
- do ważenia złomu stalowego – obciążenie do 2 Mg,
- do ważenia metali kolorowych – obciążenie do 50 kg.
Ponadto na terenie nieruchomości zlokalizowana jest zadaszona wiata magazynowa z ustawionymi pojemnikami, przeznaczona do magazynowania metali kolorowych. W obrębie nieruchomości ustawione są również 2 duże kontenery przeznaczone do gromadzenia złomu.
Odpady gromadzone są w sposób selektywny, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach (ewidencja odpadów), ważone i czasowo magazynowane, a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Punkt zbierania odpadów funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od 08:00 do 14:00.
Realizacja inwestycji ze względu na znikome oddziaływanie na środowisko, nie wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Nie przewiduje się emisji do powietrza, gleby i wód powierzchniowych. Emisja hałasu związana będzie z obsługą kontenerów i pojemników w trakcie ich napełniania i wymiany, jednak będą to oddziaływania krótkotrwałe. Przystosowanie obiektu do planowanej inwestycji nie wymaga wprowadzania żadnych zmian w otaczającym środowisku przyrodniczym.
Nie przewiduje się również konfliktów społecznych, związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia oraz jego eksploatacją, ponieważ nie zagraża ono poszczególnym komponentom środowiska, a przede wszystkim mieszkańcom.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000 oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000 i z tego względu, jak również z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres realizowanych prac oraz krótkotrwałe oddziaływanie na etapie funkcjonowania inwestycji, nie powinno znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 –Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego” PHL020091 znajduje się w odległości około 1,0 km. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których wyznaczono ww. obszar Natura 2000.
Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajdują się uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Inwestycja nie jest także zlokalizowana na obszarach wybrzeży, obszarów górskich lub leśnych, obszarach przylegających do jezior oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie obejmuje również terenów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. W sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się zbiorniki wodne.
Z uwagi na to, że przedsięwzięcie realizowane jest w znacznej odległości od granic kraju oraz ze względu na ograniczony do najbliższego otoczenia zasięg oddziaływania, nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Na podstawie dostarczonej karty informacyjnej o przedmiotowym przedsięwzięciu oraz w wyniku analizy parametrów eksploatacyjnych, warunków środowiskowych i terenowych uznano, że zasadne jest odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:
Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012