bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o III-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. gen. Hallera 13


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza :

III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. gen. J. Hallera 13:
- udział w wysokości 7850/10000 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, składającej się z działki gruntu nr 30/22 AM 53 o powierzchni 590m2,
- udział w wysokości 7850/10000 części obejmuje część nieruchomości o powierzchni użytkowej 144,51m2, mogącą stanowić samodzielne lokale mieszkalne nr 1, 2 i 4, części wspólne budynku i urządzeń oraz prawo własności w/w działki gruntu,
- w skład lokalu nr 1 wchodzą: pokój, kuchnia, w.c., przedpokój (pow. użytkowa 42,29m2), w skład lokalu nr 2 wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój (pow. użytkowa 50,93 m2), w skład lokalu nr 4 wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój (pow. użytkowa 51,29 m2),
- księga wieczysta – WR1E/00079490/9,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości; zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn.: 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej (szeregowej, bliźniaczej, wolnostojącej), brutto, wraz z zabudową gospodarczą, obiektami usługowymi (w tym usługi), niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią urządzoną.
- nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne,
- w budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne; budynek jest podpiwniczony w dostatecznym stanie technicznym, budynek posiada dwie kondygnacje oraz niemieszkalne poddasze i jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną,
- przez teren w/w działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej ks200, gazowej gA40, wodociągowej oraz sieć telekomunikacyjna,
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- cena nieruchomości (udziału) wynosi 318.076,00 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych),
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 190.000,00 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy),
- wadium wynosi 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).
Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 08 sierpnia 2013 r. o godz. 1100 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy ).
Najpóźniej do dnia 02 sierpnia 2013 r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży w/w nieruchomości płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Cena sprzedaży w/w nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, kwotę funduszu remontowego, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej , koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Sprzedawca oświadcza, że nie jest w posiadaniu świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych wchodzących w skład udziału będącego przedmiotem sprzedaży, ani świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, w którym znajdują się te lokale.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600. Nieruchomość można obejrzeć w dniu 10 lipca 2013 r. w godz. od 1200 do 1230, po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych w Oleśnicy, tel. 398–09-10 (11).
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012