bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o I-przetargu na sprzed. nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Okrężnej 15, 15a


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Okrężnej 15, 15a (obręb Oleśnica):

- działka gruntu nr 52/18 AM 51 o pow. 900 m2,
- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 54/2009 z dnia 19 maja 2009r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dopuszczeniem usług w parterze wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą drogową,
- KW: WR1E/00041310/9,
- cena nieruchomości wynosi 276.244,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote),
- przez teren działki nr 52/18 przebiega instalacja kanalizacji sanitarnej (ks150) oraz linii telekomunikacyjnej t2 (w tym studzienka),
- przedmiotowa działki posiada kształt zbliżony do kwadratu ze ściętym północno-wschodnim narożnikiem i charakteryzują się dogodnym ukształtowaniem terenu. Teren działki niezagospodarowany z pozostałościami fundamentów zlokalizowanych w przeszłości na działce,
- działka nr 52/18 AM 51 znajdują się na terenie ośrodka historycznego Miasta Oleśnica, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 390, decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.11.1956r. ,
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- działka uzbrojona jest w instalacje: elektryczną, wodna, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną. Instalacja ciepłownicza przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie granic działki,
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 280.000,00 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy),
- wadium wynosi 28.000,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy).

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 08 sierpnia 2013r. o godz. 1115 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta).
Najpóźniej do dnia 02 sierpnia 2013 r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Cena sprzedaży w/w gruntów, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej
przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu
i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012