bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOBWIESZCZENIE


Oleśnica, dnia 14 maja 2013r.

OBWIESZCZENIE


GR.6220.7.10.2013

Na podstawie art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

z a w i a d a m i a m
że Burmistrz Miasta Oleśnicy na wniosek z dnia 29.03.2013r. złożony przez Inwestora – Miejską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 17, 56-400 Oleśnica, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13.05.2013r. znak GR.6220.7.9.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Oleśnicy”


Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w tut. urzędzie, w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój 102, w godzinach pracy urzędu, tj. od 08:00 do 16:00.
Ponadto informuję, iż strony mogą wnieść odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uznaje się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012