bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plObwieszczenie


Oleśnica, dnia 16 sierpnia 2012r.

OBWIESZCZENIE


GR.602.2.2012

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Programu Usuwania Azbestu dla miasta Oleśnicy na lata 20120-2032 wraz z Inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest wraz z oceną i stanem możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
Z przedmiotowymi dokumentami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta Oleśnicy, Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 102, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00 – 16.00. Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej Urzędu: http://bip.um.olesnica.pl/article/articleview/2016/
Uwagi i wnioski do opracowanych powyższej dokumentów można składać w następujący sposób (w formie pisemnej - na podany wyżej adres urzędu, ustnie do protokołu - pokój nr 10, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - adres: kancelaria@um.olesnica.pl), w terminie 21 dni (tj. od dnia 16.08.2012 roku do dnia 06.09.2012 roku). Organem uprawnionym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta Oleśnicy.
Uwagi i wnioski wniesione po powyższym terminie, zgodnie z art. 41 w/w ustawy pozostaną bez rozpatrzenia.
Jednocześnie informuje się, że nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012