bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plPOSTANOWIENIE - przebudowa stadionu lekkoatletycznego


P O S T A N O W I E N I E


GR.6220.6.2012

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) w związku z art. 123 i 124 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 ze zm.), a także biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 25.06.2012r. (data wpływu do urzędu: 27.06.2012r.) znak: WOOŚ.4240.400.2012.KC.1

p o s t a n a w i a m
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą Oleśnica, ul. Brzozowa, działki nr 20/5, 12/1, obręb 0002 AM 23”


U z a s a d n i e n i e
Inwestor – Miasto Oleśnica, w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przedstawiciel firmy AMIBUD Pan Cezary Ilnicki,
ul. Świerczewskiego 84, 59-930 Pieńsk, wnioskiem z dnia 30.05.2012r. zwrócił się do Burmistrza Miasta Oleśnicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Z uwagi na stwierdzone braki formalne Burmistrz Miasta Oleśnicy pismem z dnia 04.06.2012r. wezwał Inwestora do uzupełnienia braków. Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.). zostały ostatecznie przez Inwestora dostarczone.
Zawiadomieniem z dnia 06.06.2012r. znak: GR.6220.6.2012 Burmistrz Miasta Oleśnicy powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji o prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art.64 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Organy te wydały opinie:
– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postanowienie z dnia 25.06.2012r. (data wpływu do urzędu: 27.06.2012r.) znak: WOOŚ.4240.400.2012.KC.1 wyrażające opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy – ponieważ w ustawowym terminie organ nie wydał stosownej opinii, na podstawie art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) potraktowano stanowisko organu jako brak zastrzeżeń.
Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b) oraz pkt. 57 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), przedsięwzięcie to kwalifikuje się do planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu może być wymagany.
Burmistrz Miasta Oleśnicy po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji, uwzględniając aspekty uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227ze zm.) tj. rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, a także emisje i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji, wielkość i złożoność oddziaływania oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony oraz niewielkie ryzyko wystąpienia poważnej awarii, a także biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek 20/5, 12/1 AM 23 obręb Oleśnica, dla których nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Powierzchnia działki, na której obecnie znajduje się stadion wynosi 32 202 m2. Na działce znajdują się m.in.: budynek zaplecza z trybunami; trybuny otwarte, posadowione na nasypie ziemnym; boisko piłkarskie wraz z bieżnią lekkoatletyczną i urządzeniami sportowymi; budynek kas biletowych. Cały teren obecnie jest ogrodzony płotem betonowym. Powierzchnia budynku zaplecza wynosi 251,5 m2, jest to budynek
2-kondygnacyjny wykonany w technologii murowanej. Na parterze znajdują się szatnie wraz z węzłem sanitarnym wyposażonym w przepływowe gazowe podgrzewacze wody. Do ogrzewania pomieszczeń wykorzystywana jest energia elektryczna. Obecnie budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, odgromową oraz gazową (podgrzewacze ciepłej wody użytkowej). Istniejąca trybuna posadowiona jest na nasypie ziemnym wzmacnianym oporowo betonem po bokach. Posiada wymiary 108m x 8m oraz 1000 miejsc siedzących (ławki drewniane). Boisko piłkarskie ma wymiary 72m x 108m i nie planuje się zmiany jego wielkości. Od strony ul. Brzozowej przy obecnym wejściu, usytuowany jest jednokondygnacyjny budynek kas biletowych o powierzchni ok. 6m2.
W ramach planowanej inwestycji przeprowadzone zostaną następujące prace:
Ř remont bieżni lekkoatletycznej – wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej na podbudowie asfaltowej z 6 torami okrężnymi bieżni oraz 8 torami na prostej sprinterskiej,
Ř wyposażenie obiektu w dodatkowe urządzenia lekkoatletyczne – skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulką, rozbieg do rzutu oszczepem, klatka do rzutu dyskiem i młotem oraz rozbiegi do skoku o tyczce,
Ř remont boiska piłkarskiego (bez zmiany wymiarów),
Ř budowa ciągów pieszych oraz ciągów pożarowych z nawierzchnią z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1400m2,
Ř odwodnienia nawierzchni z kostki betonowej (wpusty drogowe),
Ř rozbiórka starej trybuny ziemnej i wykonanie w jej miejsce nowej trybuny dla widzów o wymiarach 101m x 7,5m zadaszonej, o konstrukcji stalowej, z przewidywaną ilością miejsc siedzących 1800,
Ř odwodnienie bieżni i nawierzchni z kostki betonowej przy użyciu rur kanalizacyjnych PCV oraz koryt odwodnienia liniowego,
Ř nawodnienie boiska piłkarskiego przy zastosowaniu rur PEHD,
Ř odwodnienie płyty boiska (drenaż),
Ř wykonanie murów oporowych żelbetowych (z uwagi na duże różnice wysokościowe terenu),
Ř wykonanie przyłącza do istniejącej kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Spacerowej,
Ř budowa nowego oświetlenia terenu,
Ř remont budynku wraz z trybuną (bez rozbudowy i zmiany głównej funkcji),
Ř rozbiórka murowanego budynku kas biletowych,
Ř wykonanie nowego ogrodzenia stalowego, panelowego o wysokości 2,2m, na długości 600m (istniejące ogrodzenie betonowe zostanie zdemontowane i wykorzystane do zamontowania na granicy działki za budynkiem z trybunami).
Podczas prowadzenia prac związanych z przebudową obiektu nie zaistnieje potrzeba zapewnienia sposobu odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów. Wszelkie wykopy będą powierzchniowe – do głębokości 50 cm.
Szacunkowa ilość wykorzystywanej wody będzie się kształtowała na poziomie ok. 1m3/dobę, roczne zużycie energii elektrycznej na poziomie ok. 15-20 MWh, a energii gazowej ok. 5m3/h.
Na etapie realizacji inwestycji może wystąpić emisja zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu z nieszczelnych układów paliwowych i smarowniczych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w fazie budowy. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa skażenia gruntu sprzęt i maszyny budowlane będą parkowane na utwardzonym placu. W przypadku ewentualnych, nadzwyczajnych sytuacji związanych z przypadkowym wyciekiem do gruntu substancji ropopochodnych, przewiduje się zabezpieczenie zanieczyszczonego gruntu poprzez jego usunięcie i przekazanie do unieszkodliwiania.
Odpady wytwarzane podczas realizacji inwestycji będą czasowo magazynowane na terenie inwestycji w specjalnie wyznaczonym miejscu w kontenerach lub luzem (ziemia z nasypów). Po nagromadzeniu odpowiedniej do transportu ilości, zostaną przekazane MGK Sp. z o.o. do składowania na składowisku odpadów lub przekazane odpowiednim firmom posiadającym zezwolenia na unieszkodliwianie bądź odzysk odpadów. W fazie użytkowania obiektu przewiduje się powstawanie odpadów komunalnych, które będą odbierane przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia.
Przyjmuje się, że na placu budowy będzie pracować maksymalnie 35 robotników. Podczas prowadzenia prac budowlanych odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych nastąpi za pośrednictwem funkcjonującej sieci kanalizacji sanitarnej w budynku z trybunami. W trakcie eksploatacji obiektu ilość powstających ścieków nie zmieni się w stosunku do stanu obecnego. Odbiór ścieków odbywał się będzie poprzez istniejącą sieć kanalizacyjną należącą do MGK Sp. z o.o. Podczas imprez sportowych dostawiane będą kabiny systemu TOI TOI.
Powierzchnia utwardzona placów szacowana jest na ok. 1400m2. W trakcie eksploatacji obiektu wody roztopowe i opadowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Na etapie prac budowlanych źródłem hałasu mogą być maszyny budowlane i samochody transportujące materiały budowlane i podbudowy, napędzane silnikami spalinowymi oraz wykonywanie poszczególnych prac indywidualnym sprzętem budowlanym. W celu zminimalizowania uciążliwości w tym zakresie roboty budowlane prowadzone będą z wykorzystaniem optymalnej ilości sprzętu i będą prowadzone jedynie w porze dnia. Oddziaływanie na klimat akustyczny będzie miało charakter krótkookresowy i odwracalny. Właściwe zaplanowanie prac powinno dodatkowo zminimalizować uciążliwość akustyczną. W okresie użytkowania stadionu okresowo może występować zwiększona emisja hałasu jedynie w przypadkach ewentualnego wykorzystania sprzętu nagłaśniającego. Podczas imprez sportowych.
Na etapie wykonywania prac budowlanych źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie praca maszyn budowlanych wykorzystywanych do robót ziemnych, samochody transportujące materiały budowlane i podbudowy z kruszyw oraz rozkładarki mas bitumicznych – napędzane silnikami emitującymi spaliny. Ponadto, w wyniku prac ziemnych, zwłaszcza w okresach suchych, będzie powstawać zapylenie. Z uwagi na małą skalę przedsięwzięcia oraz stosunkowo niewielkie natężenie ruchu pojazdów obsługujących budowę, wielkości emisji będą minimalne, a zasięg ich oddziaływania do powietrza, na etapie realizacji przedsięwzięcia, ograniczony będzie tylko i wyłącznie do terenu inwestycji, nie wpływając znacząco na zwiększenie poziomu zanieczyszczenia powietrza poza obszarem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. W okresie funkcjonowania obiektu, z uwagi na jego charakter, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na powietrze atmosferyczne. Jedynym źródłem emisji punktowej do powietrza będzie spalanie paliwa gazowego, ziemnego przez kocioł grzewczy – dwufunkcyjny o mocy cieplnej ok. 80 kW, służący do ogrzewania pomieszczeń budynku z trybunami oraz podgrzewania wody. Biorąc pod uwagę niewielką moc kotła, emisja do powietrza jest szacowana na poziomie marginalnym.
Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000 oraz potencjalnymi obszarami Natura 2000 i z tego względu, jak również z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac oraz krótkotrwałe oddziaływanie na etapie realizacji inwestycji, nie powinno znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000. Najbliżej położony obszar Natura 2000 –Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego” PHL020091 znajduje się w odległości około 0,1 km. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym oddziaływania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których wyznaczono ww. obszar Natura 2000.
Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajdują się uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Inwestycja nie jest także zlokalizowana na obszarach wybrzeży, obszarów górskich lub leśnych, obszarach przylegających do jezior oraz na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie nie obejmuje również terenów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. W sąsiedztwie przedmiotowego terenu znajdują się zbiorniki wodne.
Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w znacznej odległości od granic kraju oraz ze względu na ograniczony do najbliższego otoczenia zasięg oddziaływania, nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Na podstawie dostarczonej karty informacyjnej o planowanym przedsięwzięciu oraz w wyniku analizy parametrów eksploatacyjnych, warunków środowiskowych i terenowych uznano, że zasadne jest odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012