bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plII-przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Św. Jadwigi 8


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza :

II-przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Św. Jadwigi 8:
- udział w wysokości 112/10000 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę gruntu nr 82/1 AM 51 o powierzchni 163m2,
- udział w wysokości 112/10000 części obejmuje wydzielone pomieszczenie o powierzchni użytkowej 2,55m2, zlokalizowane na poddaszu budynku mieszkalno-usługowego, części wspólne budynku i urządzeń oraz prawo własności części w/w działki gruntu. Przedmiotowe pomieszczenie nie spełnia warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego. Stan techniczny pomieszczenia średni,
- księga wieczysta – WR1E/00047729/1,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości; Zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn.: 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod tereny centrum usług ogólnomiejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową. Obszar objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej.
- działka nr 82/1 AM 51 znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta Oleśnicy, podlegającego ochrony konserwatorskiej,
- budynek zlokalizowany na w/w działce jest kilkulokalowym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem mieszkalno-usługowym z poddaszem częściowo mieszkalnym i strychem,
- budynek posiada przyłącze do instalacji: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i telefonicznej. Stan techniczno-użytkowy budynku średni,
- nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- cena nieruchomości (udziału) wynosi 2.768,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych),
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset),
- wadium wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży (wydzielone pomieszczenie o powierzchni użytkowej 2,55m2- nie spełnia warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego), przetarg jest ograniczony do mieszkańców budynku przy ul. Św. Jadwigi 8 w Oleśnicy.
Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 09 sierpnia 2012 r. o godz. 1045 (w Sali Narad - pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy ).
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 03 sierpnia 2012r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miasta Oleśnicy, w formie pisemnej.
Najpóźniej do dnia 03 sierpnia 2012r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży w/w nieruchomości płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Cena sprzedaży w/w nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, kwotę funduszu remontowego, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej , koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Sprzedawca oświadcza, że nie jest w posiadaniu świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych wchodzących w skład udziału będącego przedmiotem sprzedaży, ani świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, w którym znajdują się te lokale.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600. Nieruchomość można obejrzeć w dniu 18 lipca 2012 r. w godz. od 1200 do 1230, po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych w Oleśnicy, tel. 398–09-10 (11).
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012