bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o I-przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Rynek 33


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza :

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Rynek 33:
- udział w wysokości 6050/10000 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, figurującym w wojewódzkiej ewidencji zabytków, składającej się z działki gruntu nr 52/5 AM 51 o powierzchni 144 m2,
- udział w wysokości 6050/10000 części obejmuje część nieruchomości o powierzchni użytkowej 201,99m2, mogącą stanowić samodzielne lokale mieszkalne nr 1, 2 i 3, części wspólne budynku i urządzeń oraz prawo własności w/w działki gruntu,
- w skład lokalu nr 1 wchodzą: trzy pokoje, garderoba, kuchnia, spiżarka, łazienka z w.c., dwa przedpokoje (pow. użytkowa 99,87 m2), w skład lokalu nr 2 wchodzą: pokój z aneksem kuchennym oraz w.c. na poddaszu (pow. użytkowa 26,05 m2), w skład lokalu nr 3 wchodzą: dwa pokoje, dwie kuchnie, łazienka z w.c. (pow. użytkowa 76,07 m2),
- księga wieczysta – WR1E/00040462/2,
- działka nr 52/5 AM 52 znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta Oleśnicy, podlegającego ochronie konserwatorskiej,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości; zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn.: 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod: tereny centrum usług ogólnomiejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową. Obszar objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej,
- nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne,
- budynek zlokalizowany na w/w działce jest podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje oraz mieszkalne poddasze, a także posiada pełne uzbrojenie,
- zgodnie z Decyzją nr 80/2010 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 27.04.2010r. oraz Decyzją Nr 59/2011 z dnia 15.03.2011r. „stan techniczny budynku zagraża bezpieczeństwu i powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia”. Na właścicieli budynku PINB nałożył obowiązek wykonania (do dnia 30.08.2012r.): „remontu pomieszczeń piwnicznych i zabezpieczenia ścian zewnętrznych oraz fundamentów przed wilgocią, remontu korytarza na parterze budynku oraz klatki schodowej, remontu elewacji od strony podwórza. Wykonanie niezbędnych prac remontowych budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynek 33 w Oleśnicy należy prowadzić w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków”,
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- cena nieruchomości (udziału) wynosi 531.430,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści złotych),
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 532.000,00 zł. (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące),
- wadium wynosi 53.200,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych).
Przetarg na wyżej wymieniony lokal, odbędzie się dnia 21 grudnia 2011 r. o godz. 1030 (w Sali Narad - pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy ).
Najpóźniej do dnia 15 grudnia 2011r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży w/w nieruchomości płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Cena sprzedaży w/w nieruchomości jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, kwotę funduszu remontowego, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej , koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Sprzedawca oświadcza, że nie jest w posiadaniu świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych wchodzących w skład udziału będącego przedmiotem sprzedaży, ani świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, w którym znajdują się te lokale.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600. Nieruchomość można obejrzeć w dniu 24 listopada 2011 r. w godz. od 1200 do 1230, po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych w Oleśnicy, tel. 398–09-10 (11).
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012