bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.pl



Informacja o dopisaniu do spisu wyborców oraz zaświadczenie o prawie do głosowania.


Informacja o dopisaniu do spisu wyborców oraz zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy oraz wyborca nigdzie nie zamieszkały w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 04.10.2011 r. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć w Urzędzie Miasta Oleśnicy pok.202 II p. w godz. 8,00 do 16,00. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Zaświadczenia o prawie do głosowania będą wydawane do czasu przekazania spisu wyborców przewodniczącym właściwych komisji wyborczych w dniu 07.10.2011 r. w Biurze Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Oleśnicy pok.202 II p.
Spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 09 października 2011 r. zostanie wyłożony do wglądu w Biurze Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Oleśnicy pok. 202 II p. w dniach od 19.09.2011 do 23.09.2011 w godzinach pracy urzędu od 8,00 do 16,00 w środę od 09,00 do 17,00.
Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie. Wnioski o dopisanie do spisu wyborców oraz o udostępnienie spisu wyborców można pobrać w Urzędzie Miasta Oleśnicy pok.202 II p. lub w wersji elektronicznej poniżej.

Wniosek o wpisanie wyborcy do spisu wyborców.
Kliknij tutaj, aby pobrać Wniosek

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.
Kliknij tutaj, aby pobrać Wniosek








| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012