bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOgłoszenie o II-przetargu na sprzedaż nieruchomości położ. w Oleśnicy przy ul.Krzywoustego 80/8


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza :

II-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 80/8:
- lokal mieszkalny nr 8 położony na II-piętrze, w budynku mieszkalnym przy ul. Krzywoustego 80, położonym na działce nr 4/27 AM 25, lokal obejmujący: 3 pokoje, kuchnię, spiżarkę, łazienkę z w.c. i 3 przedpokoje o łącznej powierzchni użytkowej 120,80 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą nr 80/8 o powierzchni użytkowej 21,80 m2,
- udział w nieruchomości wspólnej: we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz w gruncie obejmującym w/w działkę wynosi 22,06%,
- nieruchomość jest uregulowana w księdze wieczystej: KW nr WR1E/00044303/8,
- budynek mieszkalny znajdujący się na działce nr 4/27 AM 25 znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn. 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej (szeregowej, bliźniaczej, wolnostojącej), brutto, wraz z zabudową gospodarczą, obiektami usługowymi (w tym usługi), niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zielenią urządzoną,
- cena nieruchomości – wynosi 224.593,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote),
- cena wywoławcza nieruchomości wynosi 198.000,00 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy),
- wadium wynosi 19.800,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych).
Przetarg na wyżej wymieniony lokal, odbędzie się dnia 13 października 2011 r. o godz. 1030 (w Sali Narad - pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy ).
Najpóźniej do dnia 07 października 2011r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży w/w nieruchomości płatna jest w pełnej wysokości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Cena w/w lokalu jest zwolniona od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, kwotę funduszu remontowego, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej , koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Sprzedawca oświadcza, że nie jest w posiadaniu świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu użytkowego będącego przedmiotem sprzedaży, ani świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, w którym znajduje się ten lokal.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600 (w środy w godz. od 900 do 1700). Nieruchomość można obejrzeć w dniu 22 września 2011 r. w godz. od 1200 do 1230, po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Budynków Komunalnych w Oleśnicy, tel. 398–09-10 (11).
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012