bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plI-przetarg ustny ogranicz. na odd. w użytk. wiecz. nieruchom. poł. w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:
I-przetarg ustny ograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego, obręb Oleśnica.
- działka gruntu nr 9 AM 37,
- KW nr WR1E/00085682/7,
- powierzchnia gruntu 1528 m2,
- przedmiotowa działka ma kształt silnie wydłużonego prostokąta ze ściętym północnym narożnikiem i charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu,
- przez działkę przebiega instalacja elektryczna, kanalizacji deszczowej, telefoniczna i ciepłociąg. Na działce zlokalizowany jest słup energetyczny bez trakcji. Teren działki silnie porośnięty zielenią nieurządzoną bez wartości użytkowej,
- przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak jest planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze na którym położona jest działka,
- zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy nr XV/108/2007 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod: tereny zaopatrzenia w ciepło,
- nieruchomość jest przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (działka nr 2 AM 37 położona w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 29 lub nr 10/2 AM 37 położona w Oleśnicy przy ul. Ciepłej), które bezpośrednio przylegają do nieruchomości – działki 9 AM 37,
- nieruchomość powyższa jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- cena nieruchomości – 86.515,00 zł, (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset piętnaście złotych)

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste, przetarg ogranicza się do użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, tj. działki nr 2 AM 37 położonej w Oleśnicy przy ul. Krzywoustego 29 i działki nr 10/2 AM 37 położonej w Oleśnicy przy ul. Ciepłej, które bezpośrednio przylegają do nieruchomości- działki nr 9 AM 37, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 89.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
Wadium wynosi: 8.900,00 zł (słownie : osiem tysięcy dziewięćset złotych).
Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 27 września 2011r. o godz. 1030 (w sali nr 5 obok Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy ).
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 21 września 2011r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miasta Oleśnicy, w formie pisemnej
Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości stanowi podstawę do ustalenia:
- pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste działki w wysokości 25% ceny uzyskanej w drodze przetargu, płatnej przed zawarciem umowy notarialnej oraz naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) .
- opłaty rocznej w wysokości 5% ceny działki uzyskanej w drodze przetargu, płatnych w terminie do 31 marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego tj. do dnia 05.12.2089r. oraz naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) .
Najpóźniej do dnia 21 września 2011r.na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w gotówce.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy oddania w użytkowanie wieczyste.

Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej , koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 101, I p. ) lub telefonicznie pod nr (071) 798-21-51 w godz. od 800 do 1600 (w środy w godz. 900-1700).

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012