bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plI-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy obręb Lucień


Burmistrz Miasta Oleśnicy
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica, ogłasza:

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy obręb Lucień:
- działka gruntu nr 35 AM 91 o pow. 34718 m2 i działka gruntu nr 4/11 AM 91 o pow. 6680 m2 (łączna powierzchnia działek 41.398 m2) ,
- Działka nr 35 AM 91 przeznaczona jest zgodnie z Decyzją Burmistrza Oleśnicy Nr 52/2005 z dnia 03.06.2005 r. o warunkach zabudowy na staw hodowlany typu karpiowego.
- Działka nr 4/11 AM 91 zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Osiedle i Stawowej w Oleśnicy, uchwalonego przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą Nr XXXVI/215/2009 z dnia 28 sierpnia 2009r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 176, poz. 3185 z dnia 16.10.2009r., znajduje się na terenie przeznaczonym pod tereny usług i sportu, tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz w części pod teren zieleni,
- KW: WR1E/00073566/1,
- nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- działka nr 35 AM 91 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, nie jest uzbrojona w media, przez centralną część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia a przez południowo-zachodni skraj przebiega linia energetyczna średniego napięcia,
- działka nr 4/11 AM 91 nie jest uzbrojona w media, przez północno-wschodnim skrajem przebiega linia energetyczna średniego napięcia.
- na w/w działkach znajduje się drzewostan (krzewy i drzewa liściaste) bez wartości użytkowej,
- na działce nr 35 AM 91 mogą znajdować się niewypały i niewybuchy,
- nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
- cena wywoławcza nieruchomości wraz z drzewostanem wynosi 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych),
- wadium wynosi 80.000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Cena sprzedaży gruntu w odniesieniu do działki nr 4/11 AM 91, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 29.09.2011 r. o godz. 1045 (w Sali Narad – pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta Oleśnicy ).
Najpóźniej do dnia 23.09.2011 r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.
Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.
Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.
Zastrzega się prawo odwołania przetargów jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 102, I p. ) lub telefonicznie pod nr 71-798-21-52 w godz. od 900 do 1600.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012