bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plNABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO INSPEKTORA W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH
Oleśnica, dnia 17.07.2009 r.


Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Oleśnicy, Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica

1. Stanowisko pracy:

Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie wyższe – administracyjne,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią
- co najmniej 3 letni staż pracy,

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
- ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zatwierdzone przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
- znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego, tj.: ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458); Statutu Miasta Oleśnicy – nadanego Uchwałą Nr VII/45/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29.04.2003 r. ze zm.; Statutu Urzędu Miasta Oleśnicy – nadanego Uchwałą Nr XLII/327/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30.06.2006 r.; Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Oleśnicy – nadanego Zarządzeniem Nr 48/V/2009 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 02.02.2009 r.

4. Zadania wykonywane na ww. stanowisku:
- prowadzenie działań zapobiegających sytuacjom kryzysowym, prowadzenie przygotowań do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz realizacja zadań w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej,
- planowanie i realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej,
- sprawowanie kontroli w formacjach obrony cywilnej działających na terenie miasta,
- organizowanie szkolenia i ćwiczeń obrony cywilnej, sprawowanie nadzoru nad szkoleniem ludności w zakresie powszechnej samoobrony oraz szkoleniem w zakładach pracy i szkołach,
- przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń, jak również przeprowadzanie okresowych treningów sprawdzających ich funkcjonowanie,
- sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia,
- planowanie i nadzorowanie oraz realizowanie szkolenia i ćwiczeń z kadrą kierowniczą Urzędu, jednostek organizacyjnych, zakładów pracy i instytucji oraz formacji obrony cywilnej w zakresie OC,
- nadzorowanie i przygotowanie planu ochrony dóbr kultur przed środkami rażenia oraz ewidencja tych dóbr,
- prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru,
- prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach zameldowania lub wymeldowania na wniosek strony bądź z urzędu,
- bezwzględne przestrzeganie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych,
- przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych,
- ochrona danych osobowych, zgodnie z określonymi wymogami prawa w stosunku do następujących zbiorów danych: osób należących do formacji OC; instruktorów OC; zespołu kierowania OC; świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby OC; osób związanych z prowadzeniem akcji w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń; systemu wykrywania i alarmowania; ewidencji ludności; prowadzonych postępowań oraz zbiór korespondencyjny rozproszony,
- wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
- zapewnienie łączności ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego raz ochrony przeciwpożarowej.


5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny wraz z wnioskiem o zatrudnienie na ww. stanowisku,
- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności.


6. termin i miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek- Ratusz
56-400 Oleśnica

w terminie do dnia 07.08.2009 r.

Szczegółowych informacji na temat ww. stanowiska można uzyskać:
1) u Sekretarza Miasta Oleśnicy: tel. (071) 798-21-10,pokój nr 107 (I piętro - nowa część) Urzędu Miasta Oleśnicy,
2) u Naczelnika Wydziału spraw Obywatelskich tel. (071) 798-21-70, pokój 205 (II piętro – nowa część) Urzędu Miasta Oleśnicy,

Informacje dodatkowe:
1. Umowa o pracę z osobą, która wygra konkurs na stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Oleśnicy zostanie zawarta na czas określony – 6 miesięcy.
2. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta Oleśnicy; ul. Rynek –Ratusz; 56-400 Oleśnica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich”. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).Do składanych dokumentów proszę dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)

Burmistrz Miasta Oleśnicy
Jan Bronś

| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012