bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plZARZĄDZENIE NR 140/V/2009 -KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA O-CY


Zarządzenie Nr 140/V/2009
Burmistrza Miasta Oleśnicy

z dnia 06.05.2009 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Miasta Oleśnicy


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 pkt 1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1
Podać do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy oraz umieszenie w Biuletynie Informacji Publicznej informację z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I kwartał 2009 roku w poniższym brzmieniu:

Dochody - I kwartał 2009 - 22 477 427,92 zł
Wydatki - I kwartał 2009 - 18 480 612,34 zł

Nadwyżka - 3 996 815,58 zł

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Oleśnicy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Oleśnicy

Jan Bronś
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012