bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plMateriały dotyczące głównej tematyki sesji.


Informacja o realizacji Uchwały Rady Miasta w sprawie programu działania samorządu Miasta Oleśnicy w kadencji 2007-2010.

Bezpieczeństwo publiczne.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2008.

Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy.

Sprawozdanie z badań ankietowych przeprowadzonych wśród organizacji pozarządowych w miesiącu maju 2009 oraz zestawienie umów na realizację zadań publicznych zawartych w roku 2009.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2009r.

Informacja o funkcjonowaniu planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

Sprawozdanie opisowe z działalności samorządowej instytucji kultury - MOKiS.

Projekt budżetu miasta Oleśnicy na 2010 rok.

Stan i utrzymanie dróg na terenie miasta.

System ratownictwa w mieście.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za rok 2009.

Sprawozdanie z badań ankietowych dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2010 roku.

Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 w mieście Oleśnicy.

Realizacja uchwały w sprawie programu działania samorządu Miasta Oleśnicy w kadencji 2007-2010.

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA OLEŚNICY NA ROK 2011.

Projekt uchwały w sprawie działania Samorządu Miasta Oleśnicy w kadencji 2011-2014.

Pomoc zpołeczna w aspekcie realizacji zadań ustawowych gminy.

Stan i utrzymanie dróg na terenie miasta.

Stan bezrobocia oraz działania w zakresie jego zmniejszania. Formy aktywizacji bezrobotnych i pomoc dla pracodawców.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie z badań ankietowych, dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2011r.

Współpraca z miastami partnerskimi

Dokonania w zakresie realizacji zadań w Miejskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Oleśnicy

Sytuacja mieszkaniowa w Oleśnicy

Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok

SPORT W MIEŚCIE

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2011r.

Sprawozdanie finansowe Miasta Oleśnicy za 2011r.

Wyniki ankiety dot. funkcjonowania org.pozarządowych oraz inf. na temat organizacji wypoczynku letniego dla dzieci

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2012r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2012r.

Stan i perspektywy funkcjonowania oświaty samorządowej

Projekt uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2013
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy (format PDF)
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2013 (format PDF)

Inwestycje infrastrukturalne i drogowe na terenie miasta w 2013 roku

Pomoc społeczna w aspekcie możliwości powołania ośrodka pomocy społecznej dla ludzi starszych i samotnych (dom spokojnej starości)

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta


Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2012r.
Sprawozdanie finansowe Miasta Oleśnicy za 2012r.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Oleśnicy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za 2012 rok
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w spr. udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2012 rok

Wyniki ankiety
Informacja o planowanych zajęciach wakacyjnych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2013r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2013r. (format PDF)

Realizacja zadań oświatowych

Działalność OKR ATOL w zakresie wykorzystania obiektów będących we władaniu

Strategia rozwoju gospodarczego miasta


Projekt uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2014
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie miasta

Realizacja zadań oświatowych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA ZA 2013 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Działalność organizacji pozarządowych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2014r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2014r. (format PDF)

Działalność Straży Miejskiej

Sprawozdanie z realizacji uchwały programowej

Projekt uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na rok 2015
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy

Sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bezpieczeństwo w mieście

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

Zasady finansowania organizacji pozarządowych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2015r.
| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012