bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plNABÓR NA STRAŻNIKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ OLEŚNICYOleśnica, dnia 05.02.2009 r.


Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowiska pracownicze
w Straży Miejskiej Oleśnicy


Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracownicze w Straży Miejskiej Oleśnicy, Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica

1. Stanowiska pracy:

1) dwóch aplikantów Straży Miejskiej Oleśnicy
2) dwóch inspektorów Straży Miejskiej Oleśnicy


2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe umyślne,
- nienaganna opinia,
- ukończone 21 lat,
- wykształcenie:
* na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej – co najmniej średnie,
* na stanowisko inspektora Straży Miejskiej - co najmniej średnie lub wyższe,
- staż pracy:
* na stanowisko aplikanta Straży Miejskiej – nie jest wymagany staż pracy,
* na stanowisko inspektora Straży Miejskiej - co najmniej 2 lata stażu pracy w
przypadku posiadania wykształcenia wyższego, co najmniej 5 lat stażu pracy w
przypadku wykształcenia średniego,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku strażnika miejskiego,
- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym.
- osoba, która nie była karana sądownie,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej.


3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
- prawo jazdy kategorii B,
- znajomość języka obcego,
- ukończony kurs podstawowy strażników gminnych (miejskich),
- odbyta zasadnicza służba wojskowa w żandarmerii wojskowej albo zastępcza w oddziałach prewencji policji,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, sumienność, rzetelność, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

4. Zadania wykonywane na ww. stanowiskach:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmował będzie zlecone przez przełożonego zadania należące do kompetencji straży gminnych ( miejskich ) dotyczące:

1) ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwania nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego- w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczania miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów , do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
5) ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałania z organizatorami i innymi służbami w ochronie podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzania osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym , znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym okresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb miasta.


5. wymagane dokumenty:
- list motywacyjny wraz z wnioskiem o zatrudnienie na ww. stanowisku,
- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje, w tym dokumentu prawa jazdy,
- kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- kserokopia książeczki wojskowej potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (strony ze zdjęciem, informacją o rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczej służby wojskowej i dot. kategorii zdrowia) – dot. mężczyzn,
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.


6. termin i miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek- Ratusz
56-400 Oleśnica

w terminie do dnia 21.02.2009 r.


Szczegółowych informacji na temat ww. stanowisk można uzyskać:
1) u Sekretarza Miasta Oleśnicy: tel. (071) 798-21-10,pokój nr 107 (I piętro - nowa część) Urzędu Miasta Oleśnicy,
2) u Komendanta Straży Miejskiej Oleśnicy tel. (071) 798-21-85, pokój 23 (I piętro – część ratuszowa) Urzędu Miasta Oleśnicy,

Informacje dodatkowe:
1. Umowa o pracę z osobami, które wygrają konkurs na stanowiska: aplikanta i inspektora Straży Miejskiej Oleśnicy zostanie zawarta na czas określony – 6 miesięcy.
2. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w „Punkcie Informacyjnym Urzędu” lub przesłać na adres: Urząd Miasta Oleśnicy; ul. Rynek –Ratusz; 56-400 Oleśnica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na aplikanta Straży Miejskiej” lub „Nabór na inspektora Straży Miejskiej”. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
3. Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta Oleśnicy po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
4. Kandydaci, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną indywidualnie powiadomieni o czasie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego, w przypadku, gdy więcej niż 5 kandydatów spełni wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze lub przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, w przypadku, gdy do 5 kandydatów spełni wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Do składanych dokumentów proszę dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Jan Bronś


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012