bip.um.olesnica.pl

Herb miasta Oleśnicy


UWAGA! Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej - idumolesnica.gov.plOGŁOSZENIE-KONKURS NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. INWESTYCJIOleśnica, dnia 02.02.2009 r.
Ogłoszenie

URZĄD MIASTA OLESNICY
RYNEK – RATUSZ
56-400 OLEŚNICA


OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO


Podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji


1. Wymagania kwalifikacyjne
- obywatelstwo polskie,
- ukończony 18 rok życia,
- posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
- wykształcenie wyższe o specjalności: architektura, budownictwo lub pokrewne,
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
- nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera praca w programie WINDOWS, Microsoft Office (Word – edytor tekstów, Excel – arkusz kalkulacyjny),

3. zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku, w szczególności:
- udział w planowaniu robót i opiniowaniu projektów budowlanych,
- przygotowywanie kompleksowej dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do rozpoczęcia, realizacji i odbioru inwestycji,
- przygotowywanie szczegółowego przedmiotu zamówienia niezbędnego przy udzielaniu zamówień publicznych,
- współpraca i korespondowanie z wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjno – remontowego,
- udział w komisjach przetargowych, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza,
- koordynacja i nadzór realizacji zadań inwestycyjnych,
- kompleksowe uzgadnianie, w trakcie realizacji robót, z właścicielami gruntów objętych robotami remontowo-inwestycyjnymi,
- udział w przekazywaniu placu budowy,
- rozliczanie robót,
- przekazywanie robót protokołem PT lub OT,
- opisywanie i zatwierdzanie faktur do zapłaty,
- stała współpraca z innymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie swoich obowiązków,
- przestrzeganie drogi służbowej w toku załatwiania spraw,
- realizacja celów polityki jakości, realizacja zadań zgodnie z ustalonymi procedurami.


4. wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys – CV,
- kserokopie świadectw pracy
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

5. termin i miejsce składania dokumentów:

Urząd Miasta Oleśnicy
Rynek- Ratusz
56-400 Oleśnica

w terminie do dnia 12.02.2009 r.


Szczegółowych informacji na temat ww. stanowiska można uzyskać:
1. u Sekretarza Miasta Oleśnicy:
tel. (071) 798-21-10
pokój nr 107 (I piętro w części hotelowej) Urzędu Miasta Oleśnicy
2. u Naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Oleśnicy
tel. (071) 798-21-60
pokój nr 311 (III piętro w części hotelowej) Urzędu Miasta Oleśnicy

Informacja dodatkowa:
Umowa o pracę z osobą, która wygra konkurs na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miasta Oleśnicy zostanie zawarta na czas określony – 6 miesięcy.

Do składanych dokumentów proszę dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)


Burmistrz Miasta Oleśnicy

Jan Bronś


| Strona do druku | Wyślij ten artykuł do znajomego |

sprawdzanie stanu spraw


Miasto Oleśnica 2012